Регистрират производители на тютюн в Минерални бани до 31 май

Крайният срок за вписване на тютюнопроизводителите в регистъра за 2021 година е 31 май, напомнят от Националната асоциация на тютюнопроизводителите -2010 /НАТ – 2010/ Съгласно Закона за тютюна, тютюневите изделия и свързаните с тях изделия /ЗТТСТИ/, всеки земеделски стопанин, възнамеряващ да отглежда тютюн е длъжен да се впише ежегодно в Регистъра по надлежния ред, уточняват от Асоциацията. По Закон срокът за регистрация всяка година е до 31 март. По настояване на НАТ пред министъра на земеделието, храните и горите сега той бе удължен на два пъти с по един месец. Повече не може да се удължава.

Стартира кампания за косене на тревни площи в Минерални бани

Започнаха дейностите по косене на тревните площи на територията на община Минерални бани. „Първо се започна с косенето на трева в районите около детски площадки, първокласни пътни артерии и се преминава към парковете. Три екипа обработват терените чрез машини тип тример като два от тях са в паркови територии, а един в селата. И през тази година грижата за озеленените площи е приоритет в усилията на общината. Настъпилите валежи допринасят за растежа на тревите, което затруднява екипите.

Одобриха финалния отчет по проект в Минерални бани

Одобрени и верифицирани са всички разходи по проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Минерални бани“, изпълнен по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. С решение на УО на ОП РЧР от 13.04.2021 г. е одобрен и подаденият финален отчет по проекта, като са верифицирани 100% от направените разходи. Реализацията на проекта осигури временна заетост за 11 лица и подкрепи почти 200 жители на общината в условията на извънредна епидемична обстановка, предизвикана от пандемията COVID-19, като им предостави услуги за закупуване (със средства на заявителите) и доставяне на адрес: храна, хранителни продукти, лекарства, дезинфектанти и продукти от първа необходимост; заплащане битови сметки на заявителите и при нужда осъществяване на неотложни административни услуги. Екипът на общината изказва своята благодарност към всички, които допринесоха за успешната реализация на проектните дейности и постигане на заложените цели!

Минерални бани осъществява проект INTERREG VA Гърция-България

Община Минерални бани подписа договор за субсидия № B2.6c.19 «Минерални пътеки: Ваканция и природа за миг (MINERAL PATHS)», финансиран в рамките на Програмата за сътрудничество INTERREG VA Гърция-България 2014-2020. Водеща организация по проекта е община Минерални бани в партньорство със Сдружение „Съвремие”, община Мики, Гърция, община Якоруда и Югозападен университет „Неофит Рилски” – Благоевград. Продължителността на проекта е до 31.06.2021 г., а стойността му е 1 103 463, 65 евро, като сумата е безвъзмездна финансова помощ.

Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България 2014-2020 е създадена в рамките на европейската стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж и за постигане на икономическо, социално и териториално сближаване. Главната идея на Програмата се базира на факта, че като две съседни държави с богато минало, заедно могат да решават по-спешно различните проблеми, пред които са изправени, отколкото ако се ограничат вътре в границите си. В Програмата се насърчават дейности, които сближават нашите народи  и допринасят за по-тясно сътрудничество по четири приоритетни оси:

Конкурентен и иновативен трансграничен регион,

Устойчив и приспособим към климата трансграничен регион,

Трансграничен регион с подобрена взаимосвързаност,

Трансграничен регион с висока степен на социално приобщаване.

Проектът „Минерални пътеки: Ваканция и природа за миг /MINERAL PATHS/” е разработен и одобрен по приоритетна ос 2: Устойчив и приспособим към климата трансграничен регион, Инвестиционен приоритет 6с- Съхраняване, опазване, популяризиране и развитие на природното и културното наследство. Общата цел на проекта „MINERAL PATHS” e опазването, защитата, популяризирането и развитието на природното наследство на минералните извори, като средство за насърчаване развитието на туризма и повишаване на конкурентността в трансграничния регион. В рамките на проекта ще бъдат проучени минералните извори в целевия регион, предложени мерки за тяхното успешно експониране и предложен аудио- визуален продукт като средство за широко промотиране на потенциала за развитие и  на туризма в региона. В допълнение, се предвиждат и строително- ремонтни дейности и оборудване на сградите на баните с минерална вода в Община Минерални Бани, Община Якоруда и Община Мики /Гърция/. За да се гарантира постигането на конкретните цели, проектът е организиран в пет работни пакети:

Работен пакет 1: Управление и координация на проекта. Този пакет дейности имат за цел да се гарантира неговото плавно изпълнение, разрешаване на възникналите проблеми и редовен финансов контрол.

Работен пакет 2: Комуникация и разпространение на информация. Всички дейности и постигнати резултати ще бъдат популизирани с цел постигане на по- добра обществена осведоменост.

Работен пакет 3: Проучване на пазара, включва проучване на терапевтичните качества на минералните извори, идентифициране на добри практики, разработване на план за действие за развитие на нов тематичен туристически продукт „Минерални пътеки“ и повишаване капацитета на МСП в региона чрез обучения и обмен на ноу-хау.  

Работен пакет 4: Дейности за развитие на туристическия продукт „Минерални пътища. В рамките на предвидените дейности се предвижда пред проектно  проучване и изпълнение на мерки за рехабилитация и оборудване на сградите на баните с минерална вода в Община Минерални Бани, Община Якоруда и Община Мики /Гърция/, както и разработване на система за управление на качеството на минералните извори в трансграничния регион. Работен пакет 5: Промотиране на туристическия продукт „Минерални пътища. Предвижда се разработване и разпространение на висококачествен аудио-визуален продукт, които ще бъде широко промотиран сред бизнес фирми и организации, НПО, работещи в сферата на туризма, заети в туристическата сфера, държавни и общински администрации и широката общественост.

Полицията предупреди стопаните от Минерални бани за измамници

Полицията в община Минерални бани излезе с призив към стопаните на домашни животни, които не са малко в общината. От полицейското управление ги предупреждават да внимават при търговията с агнета и ярета около празниците, защото има измамници, които се представят за търговци на животни, но всъщност целят да откраднат пари или скъпи вещи от домовете.

Органите на реда съветват стопаните да укрепят и заключат стопанските си постройки, да запомнят марката, цвета и номера на автомобила, с който пътуват търговците, особено ако сделката се провали, да не оставят непознати сами в дома си и да не откликват на молби да придружат един от тях до тоалетната, да им развалят пари, да им донесат чаша вода, защото това често са способи за отклоняване на вниманието и дават възможност някой от тях да остане сам в помещението, където стопанинът държи парите си. От полицията съветват възрастните хора и стопаните на животни да не държат големи суми пари в домовете си, особено в гардеробите, под дюшека или в селскостопанските помещения. Те препоръчват при установяване на подобен „търговец“ веднага да се звъни на телефон 112.

Започна пролетното почистване на Минерални бани

В община Минерални бани започна традиционното пролетно почистване на населените места. Почистват се замърсени площи с отпадъци, нерегламентирани сметища, замърсени реки, дерета, пътища и гробищни паркове. Поетапно ще бъдат изчистени и измити всички асфалтирани улици. Окопават се и подготвят цветните площи. От общината призовават жителите на общината, административните служби, търговски обекти и фирми да се включат в инициативата за пролетното почистване на националния курорт. За установяване на нарушения, след почистване на местата с нерегламентирани сметища, ще се монтират устройства за видеонаблюдение. На нарушителите ще бъдат налагани санкции.

Община Минерални бани се разплати с членовете на СИК

Община Минерални бани изплати възнагражденията на членовете на секционните комисии участвали в провеждането на парламентарни избори на 04.04.2021 г.. Във връзка със спазване на противоепидемичните мерки и недопускане струпване на много хора, изплащането се извърши на първия етаж в сградата на общинска администрация при строго утвърден график. Първи в понеделник получиха възнагражденията си членовете на секционните комисии от селата Сусам, Минерални бани, Татарево, Брястово и Спахиево. На следващия ден бяха изплатени парите за секционните комисии от селата Караманци, Сираково, Боян Ботево и Ангел войвода. Последни на третия ден получиха своите пари и членовете на секционните комисии от селата Сърница, Колец, подвижните секции и Ковид секцията, информираха от общинската администрация.

Деца от Минерални бани в конкурса „С очите си видях бедата”

Общинския кръг от Националния конкурс за детска рисунка „С очите си видях бедата” се проведе в Минерални бани. Участниците тази година бяха само от Втора възрастова група от 11 до 13 години. Две първи места бяха присъдени тази година. Те са за рисунките на Есма Реджеб от СУ „Проф. д-р Асен Златаров” в Минерални бани и за Наз Кадир от СУ „Христо Ботев” в с. Караманци.

Есма се нареди на първо място със силно впечатляващия си „Огнеборец”, а наравно до нея застана Наз със своята рисунка на земетресение, наречена „Ужасът в очите ни”. Трите втори места са за Еля Мюмюн за рисунката „Прегръдка в лапите на пожара”, Ниляй Ахмед за „Пожар в Австралия” и Суде Бехайдин с неговото „Цунами”. На почетното трето място участниците отново бяха трима – Ипек Неджби с рисунката „В схватка с огъня”, Селинай Бекир  – „Да бягаш от пожар” и Есма Реджеб за „Огнена стихия”. Всички тези деца се класират за участие в областния кръг на конкурса „С очите си видях бедата”. Две поощрителни награди от община Минерални бани се присъждат на Неврие Исмаил за рисунката „Оказана помощ” и на Айли Айдън за „Пожарникари помагат”. Всички отличени рисунки могат да бъдат разгледани и на сайта на община Минерални бани.

В Сърница почистват дворовете на църквата и джамията

Кметът на община Минерални бани Мюмюн Искендер разпореди да бъдат почистени тревните площи в дворовете на църквите и джамиите за предстоящите празници Великден и Курбан Байрам. В село Сърница бяха почистени двора на църквата „Свети Николай Чудотворец” която е обявена за паметник на културата и джамията. В почти всички села са почистени и гробищните паркове, за да могат хората спокойно да почетат паметта на починалите си близки, каза кметът на общината.

През тази година Великден и Курбан Байрам са много близо като дати и това може би е знак за добросърдечните и близки отношения между християни и мюсюлмани. Сърница е село, където двата етноса съжителстват от години и си помагат с каквото могат. В момента преобладаващата част от жителите на селото е от мюсюлмани, но в годините назад християните са били повече. Важното е да се уважаваме и да бъдем толерантни помежду си, както повеляват традициите, споделиха местните хора.

Беркай Тефик от Караманци с бронзов медал от турнира в Калошвар

Двама състезатели на „Буря” Караманци взеха участие в Международния турнир по борба в румънския град Калошвар. Това са Беркай Тефик в категория до 57 кг и Мурат Иляз при 48-килограмовите. Двамата са в националния отбор по борба, след като завоюваха златни медали на Детския личен и отборен шампионат, който се проведе в Сливен по-рано тази година.

На турнира в Калошвар Беркай Тефик се класира на трето място и завоюва бронзов медал, а Мурад Иляз остана на пето място. Загубите в турнира са от противници, които преди това са ги побеждавали в други състезания, сподели треньорът на клуба Джейхан Тефик. Според него влияние е оказало и това, че момчетата за първи път са на състезание с други треньори – тези от националния отбор по борба.

На турнира в Калошвар участват много силни борци от Румъния, Украйна, Грузия и Молдова. Беркай Тефик и Мурат Иляз са единствените състезатели в националния отбор на България от Хасковска област, което поставя клуб „Буря” – Караманци на едно изключително високо ниво. Този турнир беше генерална репетиция за двамата състезатели на „Буря” – Караманци преди началото на Европейското първенство по борба, което ще се проведе от 27 до 30 май т.г. в София.