Пикът на Ета Аквариди наблюдават от Минерални бани

Пикът на метеорния поток Ета Аквариди ще е от 5 до 7 май. Максималната активност на метеорния поток Ета Аквариди ще на 5 май, когато небето ще прорязват до 50 падащи звезди, съобщи сайтът Ърт Скай. Следващите два дни също ще са подходящи за броене на падащи звезди. Тогава Луната ще е намаляваща в последната четвърт. На 4 май обаче нейната светлина ще пречи да бъдат видени всички падащи звезди.

Земята преминава през метеорния поток Ета Аквариди всяка година от 19 април до 28 май. Неговият широк максимум – по-голям брой падащи звезди, е от 3 до 10 май. Тогава те са повече от 30 на час. Източникът на метеорния поток „Аквариди“ е Халеевата комета – когато Земята пресече орбиталния й път, нейните отломки изгарят в атмосферата и оставят дълги следи. Скоростта им по данни на НАСА е 67 километра в секунда. Радиантът на метеорите от този поток (привидната точка, от която се появяват) се намира в съзвездието Водолей (Aquarius) в близост до звездата Ета Водолей, откъдето произхожда и наименованието му.

Кметът на Минерални бани поздрави християните за Великден

Послучай Великден искам да Ви пожелая здраве, любов, смелост и спокойствие. Христовата саможертва ни учи да бъдем по-добри и смирени хора. В трудното ни ежедневие и в този вечно променящ се свят нека бъдем единни, за да преодоляваме по-лесно трудностите. Пожелавам Ви да бъдете заедно със семействата си, за да спазите българските традиции и да съпреживеете радостта от Христовото Възкресение. Защото животът винаги побеждава, доброто надделява над всяко зло и след най-тъмната нощ настъпва светлият ден. Да се помолим всичко лошо да бъде далеч от нас. Бъдете здрави, пазете себе си и хората около Вас. Светли Великденски празници!

„Изгубени в прехода 2” показва GISSEN

Изложбата с карикатури „Изгубени в прехода 2” представя Музея на GISSEN. Общо 35 карикатури включва новата продукция на артиста, точно колкото съдържаше и първата част. Разделил съм прехода на две части, първата е до края на управлението на правителството на Симеон II. Втората част е до края на кабинета „Борисов 3”, заявява авторът. Бих искал повече да не споменаваме думата преход, защото той не води доникъде. Нека си вървим нормално всеки по своя път и държавата по нейния.

GISSEN е редакционен художник на сайта Антен Ер от 17 години. Преди това е публикувал свои карикатури във вестниците „Антени”, „Пулс”, „Демокрация”, „Новинар” и др. Печелил е награди за свои произведения в Италия, Сирия и Китай. Сред най-успешните му карикатурни проекти са авторските изложби „Царят е г-о-о-о-л!” /1996/, „Безкнижниците” /2004/ и „Морска сатира” /2010/ в Дома на хумора и сатирата – Габрово. Следват още изложбите „Червена книга” /2007/, „Сезам, усмихни се!” /2007/, „Мила Родино” /2008/, „Стената на смеха” /2009/, „24 карата” /2010/, „Номер едно” /2014/, „Царевичак” /2015/, „GISSEN в страната на гочетата” /2015/, „Репортаж от мястото на вица” /2017/, „Europeada” /2018/, „Каталунска Диада” /2018/, „Кривици” /2019/, „Жълтият GISSEN” /2019/, „Няма никой в Рая” /2019/, „америГанците” /2020/, „ФейсБукварница” /2020/, „Навъсен, усмихни се!” /2020/ и „Изгубени в прехода 1 и 2” /2021/. Повече творби на GISSEN можете да видите в Музея на GISSEN на адрес: https://gissenartmuseum.wordpress.com

Регистрират производители на тютюн в Минерални бани до 31 май

Крайният срок за вписване на тютюнопроизводителите в регистъра за 2021 година е 31 май, напомнят от Националната асоциация на тютюнопроизводителите -2010 /НАТ – 2010/ Съгласно Закона за тютюна, тютюневите изделия и свързаните с тях изделия /ЗТТСТИ/, всеки земеделски стопанин, възнамеряващ да отглежда тютюн е длъжен да се впише ежегодно в Регистъра по надлежния ред, уточняват от Асоциацията. По Закон срокът за регистрация всяка година е до 31 март. По настояване на НАТ пред министъра на земеделието, храните и горите сега той бе удължен на два пъти с по един месец. Повече не може да се удължава.

Стартира кампания за косене на тревни площи в Минерални бани

Започнаха дейностите по косене на тревните площи на територията на община Минерални бани. „Първо се започна с косенето на трева в районите около детски площадки, първокласни пътни артерии и се преминава към парковете. Три екипа обработват терените чрез машини тип тример като два от тях са в паркови територии, а един в селата. И през тази година грижата за озеленените площи е приоритет в усилията на общината. Настъпилите валежи допринасят за растежа на тревите, което затруднява екипите.

Одобриха финалния отчет по проект в Минерални бани

Одобрени и верифицирани са всички разходи по проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Минерални бани“, изпълнен по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. С решение на УО на ОП РЧР от 13.04.2021 г. е одобрен и подаденият финален отчет по проекта, като са верифицирани 100% от направените разходи. Реализацията на проекта осигури временна заетост за 11 лица и подкрепи почти 200 жители на общината в условията на извънредна епидемична обстановка, предизвикана от пандемията COVID-19, като им предостави услуги за закупуване (със средства на заявителите) и доставяне на адрес: храна, хранителни продукти, лекарства, дезинфектанти и продукти от първа необходимост; заплащане битови сметки на заявителите и при нужда осъществяване на неотложни административни услуги. Екипът на общината изказва своята благодарност към всички, които допринесоха за успешната реализация на проектните дейности и постигане на заложените цели!

Минерални бани осъществява проект INTERREG VA Гърция-България

Община Минерални бани подписа договор за субсидия № B2.6c.19 «Минерални пътеки: Ваканция и природа за миг (MINERAL PATHS)», финансиран в рамките на Програмата за сътрудничество INTERREG VA Гърция-България 2014-2020. Водеща организация по проекта е община Минерални бани в партньорство със Сдружение „Съвремие”, община Мики, Гърция, община Якоруда и Югозападен университет „Неофит Рилски” – Благоевград. Продължителността на проекта е до 31.06.2021 г., а стойността му е 1 103 463, 65 евро, като сумата е безвъзмездна финансова помощ.

Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България 2014-2020 е създадена в рамките на европейската стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж и за постигане на икономическо, социално и териториално сближаване. Главната идея на Програмата се базира на факта, че като две съседни държави с богато минало, заедно могат да решават по-спешно различните проблеми, пред които са изправени, отколкото ако се ограничат вътре в границите си. В Програмата се насърчават дейности, които сближават нашите народи  и допринасят за по-тясно сътрудничество по четири приоритетни оси:

Конкурентен и иновативен трансграничен регион,

Устойчив и приспособим към климата трансграничен регион,

Трансграничен регион с подобрена взаимосвързаност,

Трансграничен регион с висока степен на социално приобщаване.

Проектът „Минерални пътеки: Ваканция и природа за миг /MINERAL PATHS/” е разработен и одобрен по приоритетна ос 2: Устойчив и приспособим към климата трансграничен регион, Инвестиционен приоритет 6с- Съхраняване, опазване, популяризиране и развитие на природното и културното наследство. Общата цел на проекта „MINERAL PATHS” e опазването, защитата, популяризирането и развитието на природното наследство на минералните извори, като средство за насърчаване развитието на туризма и повишаване на конкурентността в трансграничния регион. В рамките на проекта ще бъдат проучени минералните извори в целевия регион, предложени мерки за тяхното успешно експониране и предложен аудио- визуален продукт като средство за широко промотиране на потенциала за развитие и  на туризма в региона. В допълнение, се предвиждат и строително- ремонтни дейности и оборудване на сградите на баните с минерална вода в Община Минерални Бани, Община Якоруда и Община Мики /Гърция/. За да се гарантира постигането на конкретните цели, проектът е организиран в пет работни пакети:

Работен пакет 1: Управление и координация на проекта. Този пакет дейности имат за цел да се гарантира неговото плавно изпълнение, разрешаване на възникналите проблеми и редовен финансов контрол.

Работен пакет 2: Комуникация и разпространение на информация. Всички дейности и постигнати резултати ще бъдат популизирани с цел постигане на по- добра обществена осведоменост.

Работен пакет 3: Проучване на пазара, включва проучване на терапевтичните качества на минералните извори, идентифициране на добри практики, разработване на план за действие за развитие на нов тематичен туристически продукт „Минерални пътеки“ и повишаване капацитета на МСП в региона чрез обучения и обмен на ноу-хау.  

Работен пакет 4: Дейности за развитие на туристическия продукт „Минерални пътища. В рамките на предвидените дейности се предвижда пред проектно  проучване и изпълнение на мерки за рехабилитация и оборудване на сградите на баните с минерална вода в Община Минерални Бани, Община Якоруда и Община Мики /Гърция/, както и разработване на система за управление на качеството на минералните извори в трансграничния регион. Работен пакет 5: Промотиране на туристическия продукт „Минерални пътища. Предвижда се разработване и разпространение на висококачествен аудио-визуален продукт, които ще бъде широко промотиран сред бизнес фирми и организации, НПО, работещи в сферата на туризма, заети в туристическата сфера, държавни и общински администрации и широката общественост.

Полицията предупреди стопаните от Минерални бани за измамници

Полицията в община Минерални бани излезе с призив към стопаните на домашни животни, които не са малко в общината. От полицейското управление ги предупреждават да внимават при търговията с агнета и ярета около празниците, защото има измамници, които се представят за търговци на животни, но всъщност целят да откраднат пари или скъпи вещи от домовете.

Органите на реда съветват стопаните да укрепят и заключат стопанските си постройки, да запомнят марката, цвета и номера на автомобила, с който пътуват търговците, особено ако сделката се провали, да не оставят непознати сами в дома си и да не откликват на молби да придружат един от тях до тоалетната, да им развалят пари, да им донесат чаша вода, защото това често са способи за отклоняване на вниманието и дават възможност някой от тях да остане сам в помещението, където стопанинът държи парите си. От полицията съветват възрастните хора и стопаните на животни да не държат големи суми пари в домовете си, особено в гардеробите, под дюшека или в селскостопанските помещения. Те препоръчват при установяване на подобен „търговец“ веднага да се звъни на телефон 112.

Започна пролетното почистване на Минерални бани

В община Минерални бани започна традиционното пролетно почистване на населените места. Почистват се замърсени площи с отпадъци, нерегламентирани сметища, замърсени реки, дерета, пътища и гробищни паркове. Поетапно ще бъдат изчистени и измити всички асфалтирани улици. Окопават се и подготвят цветните площи. От общината призовават жителите на общината, административните служби, търговски обекти и фирми да се включат в инициативата за пролетното почистване на националния курорт. За установяване на нарушения, след почистване на местата с нерегламентирани сметища, ще се монтират устройства за видеонаблюдение. На нарушителите ще бъдат налагани санкции.

Община Минерални бани се разплати с членовете на СИК

Община Минерални бани изплати възнагражденията на членовете на секционните комисии участвали в провеждането на парламентарни избори на 04.04.2021 г.. Във връзка със спазване на противоепидемичните мерки и недопускане струпване на много хора, изплащането се извърши на първия етаж в сградата на общинска администрация при строго утвърден график. Първи в понеделник получиха възнагражденията си членовете на секционните комисии от селата Сусам, Минерални бани, Татарево, Брястово и Спахиево. На следващия ден бяха изплатени парите за секционните комисии от селата Караманци, Сираково, Боян Ботево и Ангел войвода. Последни на третия ден получиха своите пари и членовете на секционните комисии от селата Сърница, Колец, подвижните секции и Ковид секцията, информираха от общинската администрация.