Община Минерални бани участва в работна среща за социални услуги

Община Минерални бани участва в първа работна среща с представители на общините в Областна администрация – Хасково, относно финализиране предварителното картиране на социални услуги през новия програмен период 2021-2027 г. Целта на срещата бе да се изготви индикативна карта на социалните услуги на територията на региона, за да може да се направи преценка какво и какви обеми да се заложат в оперативните програми, свързани с финансирането  и създаването или реформирането на социални услуги.

Работната среща бе водена от заместник областния управител на област Хасково Виолета Желева. Г-жа Желева запозна присъстващите с възможността за използване на европейските структурни и инвестиционни фондове за финансиране на нови социални услуги. „Чрез изготвянето на предварителната индикативна карта ще се набележат какви финансови средства ще са необходими и какъв тип социални услуги ще се реализират на местно ниво.“, каза заместник областният управител Виолета Желева.

По Плана за възстановяване и устойчивост се планира да се финансират дейности, които са свързани с изграждане и оборудване на нови социални и интегрирани здравно-социални услуги за резидентна грижа и специализирани консултативни социални услуги за лица с увреждания. Също така ще бъде осигурен ресурс за реформиране на всички съществуващи  домове за стари хора, за повишаване на енергийната ефективност, саниране и обзавеждане на съществуващи социални услуги в общността, както и изпълнение на противоепидемичните  мерки с цел повишаване на качеството на предоставените услуги на потребителите. Планира се и финансиране на строителни дейности, оборудване и обзавеждане за изграждане на нови услуги за резидентна грижа на стари хора и лица с увреждания. Работната група анализира събраната информация от всяка община, която е изготвена на база математически модел и критерии. Въз основа на това бе обобщен планът за развитие на социалните услуги с хоризонт до 2027 г. Картата на област Хасково за необходимост от нови социални услуги бе финализирана след анализ на потребностите от социални услуги на местно ниво за удовлетворяване на населението. На следващо заседание ще бъде гласувана в окончателен вариант.

„Доктрината GISSEN” в Музея на GISSEN

Изложбата с карикатури „Доктрината GISSEN” представя от днес Музея на GISSEN. Общо 67 карикатури включва новата продукция на артиста. Доктрина е учение или философска теория, която включва система от научни, политически и икономически възгледи и принципи. Доктрините могат да бъдат религиозни, правни или военни. В случая моята доктрина е арт доктрина, споделя авторът. В жанра карикатура има изключително много философия и всичко друго, което съдържат останалите видове доктрини. Освен това, когато човек контролира правата на близо 9 000 карикатури, няма как това да не се е превърнало в доктрина, добави още той.

GISSEN е редакционен художник на сайта Антен Ер от 17 години. Преди това е публикувал свои карикатури във вестниците „Антени”, „Пулс”, „Демокрация”, „Новинар” и др. Печелил е награди за свои произведения в Италия, Сирия и Китай. Сред най-успешните му карикатурни проекти са авторските изложби „Царят е г-о-о-о-л!” /1996/, „Безкнижниците” /2004/ и „Морска сатира” /2010/ в Дома на хумора и сатирата – Габрово. Следват още изложбите „Червена книга” /2007/, „Сезам, усмихни се!” /2007/, „Мила Родино” /2008/, „Стената на смеха” /2009/, „24 карата” /2010/, „Номер едно” /2014/, „Царевичак” /2015/, „GISSEN в страната на гочетата” /2015/, „Репортаж от мястото на вица” /2017/, „Europeada” /2018/, „Каталунска Диада” /2018/, „Кривици” /2019/, „Жълтият GISSEN” /2019/, „Няма никой в Рая” /2019/, „америГанците” /2020/, „ФейсБукварница” /2020/, „Навъсен, усмихни се!” /2020/ и „Изгубени в прехода 1 и 2” /2021/. Повече творби на GISSEN можете да видите в Музея на GISSEN на адрес: https://gissenartmuseum.wordpress.com

Проект „Изграждане на специализирана оперативна система за противодействие на престъпността в МВР”

Дирекция „Вътрешна сигурност“ е бенефициент по проект „Изграждане на специализирана оперативна система за противодействие на престъпността в МВР“, който е финансиран от Националната програма на фонд „Вътрешна сигурност“ 2014-2020 и е на стойност 547 624.00 лв. С тези средства ще бъде закупена и пусната в работен режим специализирана оперативна техника за мобилно наблюдение, комуникация, контрол, регистрация и запис на информация носена от мобилни оперативни станции. Важна част от проекта е обучението, което служителите на дирекцията ще преминат, за да работят максимално добре с изградената автоматизирана аудио и видео-комуникационна система с мобилни оперативни станции.

Основната цел на проекта е повишаване на ефективността на служителите на дирекция „Вътрешна сигурност“ – МВР при провеждането на оперативно-издирвателни мероприятия за предотвратяване и борба с престъпността, чрез прилагане на съвременни мерки и методи за противодействието на корупционни и други незаконни действия от служители на МВР.

Предвидени са и дейности за информиране и публичност, които ще осигурят популяризирането на изпълнението на дейностите и постигнатите резултати от проекта. Проектът ще приключи до 10.01.2022 г.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд „Вътрешна сигурност“, съфинансиран от Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от дирекция „Вътрешна сигурност“-МВР и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Отговорния орган.