Архив на категория: Стамболово

Предстои публично обсъждане на бюджета на община Стамболово

Кметът на Община Стамболово – Аднан Йълдъз и Председателят на ОбС Стамболово – Ербил Халим, на основание чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси и чл. 25, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Стамболово, кани, представители на бизнес средите, неправителствените организации, държавните институции, второстепенните разпоредители с бюджет и цялата общественост на публично обсъждане набюджета за 2024 година. Публичното обсъждане на проектобюджета на община Стамболово ще се проведе от 15,00 часа на 29 януари в заседателната зала на общината. Предложенията и препоръките на гражданите ще бъдат включени в протокола от публичното обсъждане и ще бъдат приложени като неразделна част от проекта за бюджет за 2024 г. при внасянето му за разглеждане в Общинския съвет.

Заловиха събирачи на таралежи в района на Жълти бряг

Три са приетите сигнали през декември на „зеления“ телефон на Регионалната инспекция по околната среда и водите в Хасково. Два от тях са основателни и са подадени в края на годината. Единият е за забелязана група от хора с лек автомобил „Опел Астра“, които събирали таралежи в района на стамболовското село Жълти бряг.

Извършена е проверка, като таралежите са освободени в подходяща за тях среда, допълват от екоинспекцията. Вторият сигнал е за открит мъртъв белоглав лешояд под стената на язовир „Студен кладенец“.

Изчезнала преди 60 години птица откриха в Стамболово

Един екземпляр от редкия вид птица стрепет, който се счита за изчезнал като гнездящ в България, е регистриран на 9 декември в пасище, попадащо на територията на община Стамболово, Хасковска област, съощанват от БЗДП. Птицата е открита и фотографирана от ветеринарния лекар Георги Георгиев, който е член на Българското дружество за защита на птиците . Мястото е посетено повторно от екип на БДЗП и “По-диви Родопи“ и присъствието ѝ в района е документирано отново.

Температури до 15 градуса следващата седмица в Стамболово

До средата на следващата седмица времето ще остане спокойно – с променливи облаци, без валежи и с температури, които вторник-сряда-четвъртък ще достигнат 15 градуса в обичайно топлите райони.

През втората половина на седмицата обаче, предстои поредна валежна обстановка. С преминаването на студен атмосферен фронт и оформянето на циклон в Средиземноморието, в четвъртъкще има валежи от дъжд в Северна България. В петък с понижаването на температурите дъждовете ще преминават в сняг. До неделя ще има снеговалежи на много местав страната, на места с натрупване на снежна покривка.

Залесяват опожарени гори в Стамболово

Изготвената оценка от експертите на каузата “SOS Залесяване Мисия 2023: Възстановяваме опожарените гори на Стамболово” указва необходимия брой дръвчета за успешното възстановяване на горския терен, както и точните дървесни видове, съобразени с климатичните особености и местната почва, така че да се гарантира над 80% прихващане и висока устойчивост срещу пожари.

Целевото залесяване на опожарените територии в Стамболово се базира на комплексен подход, отчитащ съобразяване с климатичните особености, локалните почвени характеристики, естествената растителност на района, както и местното биоразнообразие и нуждите от опазването и възстановяването му. Районът на Стамболово се характеризира с изключително високо биологично разнообразие и е обявен за орнитологично важно място от световно значение. Тук се среща разнообразна растителност, сухулюбиви гори (ксерофилни), съставени основно от благун (Quercus frainetto), космат дъб (Q.pubescens) и цер (Q.cerris). Подборът на 15 000 фиданки е разпределен между тези три основни вида, които са типични за местността, и естествено подходящи и устойчиви на сухите климатични условия. Фиданките ще бъдат доставени от разсадници в близост до региона на Стамболово, защото, поради значителната вътревидова изменчивост в повечето български дървесни видове, е недопустимо да се използват такива, които не са от района на залесяването. Използваните фиданки ще са с максимално широк местен генетичен материал, създадени от резници или семена от много дървета, а не от едно или няколко дървета, за да се гарантира устойчивостта им. Почвоподготовката и ограждането на терена са задължителни за успешното залесяване. Поради изключително сухия период през септември и октомври, процесът на почвообработка и ограждане бяха изместени спрямо първоначалните планове за края на ноември, когато има влагонасищане на почвата, а активното залесяване ще се случи през пролетта на 2024 година. “SOS Залесяване Мисия 2023: Възстановяваме опожарената гора на Стамболово” на Нестле България е с продължителност от три години и включва освен експертна оценка, подготовката на почвата, ограждането и залесяването с 15 000 фиданки и тригодишен период на ефективно отглеждане на новосъздадената гора с напояване, прекопаване и презасаждане, за да бъде гарантиран крайният резултат – успешно прихващане на над 80% от дръвчетата и реално възстановяване на опожарената гора на Стамболово.

Реконструкция на улици в 5 села от община Стамболово

Предстои реконструкция на улици в селата Стамболово, Войводенец, Долно Черковище, Рабово и Поповец. Ремонтите ще са с европейско финансиране, като Сдружение „Местна инициативна група Стамболово- Кърджали 54“ и общината вече подписаха административен договор с Държавен фонд „Земеделие“.

Дължината на улиците, които ще бъдат рехабилитирани в 5-те селища, варира от 97 до 157 м. Предвидена е и подмяна на бордюрите, поставяне на пътни знаци и хоризонтална маркировка. Тези мерки се очаква да осигурят условия за безопасност на движението и добро отводняване на уличната мрежа. Общата стойност на одобрените за финансиране разходи е 301 630 лв.

Стамболово обяви конкурс за снимки от общината

Общинска администрация Стамболово обявява фотоконкурс за снимка с изгледи на всяко село от общината. В инициативата могат да се включат любители и професионалисти, не е задължително да живеят в община Стамболово, стига да са направили хубава снимка на някое от нашите села.

Препоръчително е снимките да са с размер по-голям от 2000х1500 пиксела и да бъдат придружени от име и фамилия, телефон за контакт и възраст. Снимките се приемат до 20 ноември 2023 г. на имейл адрес kmet@stambolovo.bg Материални награди не са предвидени. Наградата ще е моралното удовлетворение снимката да бъде в календара на общината за 2024 г.

Проекти за развитие на малки стопанства приемат в Стамболово

МИГ Стамболово – Кърджали 54 обяви процедура за предоставяне на проектни предложения по подмярка 6.4.2 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности по тематичната програма за развитие на малки стопанства” по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 чрез прилагането на подхода Водено от общностите местно развитие.

“Местна инициативна група Стамболово – Кърджали 54”, кани желаещите да представят проектни предложения по подмярка 6.4.2 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности по тематичната подпрограма за развитие на малки стопанства“, като обявява процедура на подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.322. Изпълнението на настоящата процедура се извършва чрез процедура на подбор на проектни предложения в съответствие с чл. 25, ал. 1, т. 1 от ЗУСЕСИФ. Предоставяната по процедурата безвъзмездна финансова помощ трябва да допринесе за постигането на Стратегическа Цел 1 на Стратегията за ВОМР „Конкурентоспособна икономика, базирана на местни ресурси, осигуряваща по високи доходи и заетост“.

Стамболово с безвъзмездна финансова помощ за деца

Безвъзмездна финансова помощ от Министерство на труда и социалната политика на стойност 391 164 лв. получава община Стамболово, която преди седмица отбеляза своята 40-годишнина.

Средствата ще бъдат използвани за повишаване на детското благосъстояние чрез комбинация от политики и мерки. Те са насочени към осигуряване на комплексни грижи и закрила на децата, подкрепа на семействата, качествено образование и здравеопазване, достъп до услуги. Ще бъдат предоставяни интегрирани здравно-социални услуги, включително в домашна среда, а също консултации за превенция на рисковете от изоставяне на детето, намаляване на негативните тенденции, свързани с детската бедност, подобряване качеството на живот в контекста на инициативата на Европейската комисия, наречена „Европейска гаранция за детето“. Дейностите в общината ще продължат 28 месеца.

Община Стамболово отбеляза своята 40-годишнина

Театрално-музикален център Кърджали и Музикален театър „Кадрие Лятифова” представиха музиално-танцовия спектакъл „Посоки” за празника на община Стамболово. Концертът се състоя от 11,00 часа в концертната зала на общината. Театърът е създаден с Постановление № 124 от 6 юни 2003 г. на Министерския съвет с предмет на дейност: създаване и представяне пред публиката на музикални, танцови и театрални спектакли; съхраняване елементите на турската идентичност – език, традиции и културно наследство; насърчаване духа на търпимост и диалог между различни култури. Министерският съвет с Постановление № 152 от 28 юли 2010 г. преобразува Държавния музикално-драматичен театър „Кадрие Лятифова“ – Кърджали чрез вливане в Драматично-кукления театър „Иван Димов“ – Кърджали.