Архив на категория: Стамболово

Залесяват опожарени гори в Стамболово

Изготвената оценка от експертите на каузата “SOS Залесяване Мисия 2023: Възстановяваме опожарените гори на Стамболово” указва необходимия брой дръвчета за успешното възстановяване на горския терен, както и точните дървесни видове, съобразени с климатичните особености и местната почва, така че да се гарантира над 80% прихващане и висока устойчивост срещу пожари.

Целевото залесяване на опожарените територии в Стамболово се базира на комплексен подход, отчитащ съобразяване с климатичните особености, локалните почвени характеристики, естествената растителност на района, както и местното биоразнообразие и нуждите от опазването и възстановяването му. Районът на Стамболово се характеризира с изключително високо биологично разнообразие и е обявен за орнитологично важно място от световно значение. Тук се среща разнообразна растителност, сухулюбиви гори (ксерофилни), съставени основно от благун (Quercus frainetto), космат дъб (Q.pubescens) и цер (Q.cerris). Подборът на 15 000 фиданки е разпределен между тези три основни вида, които са типични за местността, и естествено подходящи и устойчиви на сухите климатични условия. Фиданките ще бъдат доставени от разсадници в близост до региона на Стамболово, защото, поради значителната вътревидова изменчивост в повечето български дървесни видове, е недопустимо да се използват такива, които не са от района на залесяването. Използваните фиданки ще са с максимално широк местен генетичен материал, създадени от резници или семена от много дървета, а не от едно или няколко дървета, за да се гарантира устойчивостта им. Почвоподготовката и ограждането на терена са задължителни за успешното залесяване. Поради изключително сухия период през септември и октомври, процесът на почвообработка и ограждане бяха изместени спрямо първоначалните планове за края на ноември, когато има влагонасищане на почвата, а активното залесяване ще се случи през пролетта на 2024 година. “SOS Залесяване Мисия 2023: Възстановяваме опожарената гора на Стамболово” на Нестле България е с продължителност от три години и включва освен експертна оценка, подготовката на почвата, ограждането и залесяването с 15 000 фиданки и тригодишен период на ефективно отглеждане на новосъздадената гора с напояване, прекопаване и презасаждане, за да бъде гарантиран крайният резултат – успешно прихващане на над 80% от дръвчетата и реално възстановяване на опожарената гора на Стамболово.

Реконструкция на улици в 5 села от община Стамболово

Предстои реконструкция на улици в селата Стамболово, Войводенец, Долно Черковище, Рабово и Поповец. Ремонтите ще са с европейско финансиране, като Сдружение „Местна инициативна група Стамболово- Кърджали 54“ и общината вече подписаха административен договор с Държавен фонд „Земеделие“.

Дължината на улиците, които ще бъдат рехабилитирани в 5-те селища, варира от 97 до 157 м. Предвидена е и подмяна на бордюрите, поставяне на пътни знаци и хоризонтална маркировка. Тези мерки се очаква да осигурят условия за безопасност на движението и добро отводняване на уличната мрежа. Общата стойност на одобрените за финансиране разходи е 301 630 лв.

Стамболово обяви конкурс за снимки от общината

Общинска администрация Стамболово обявява фотоконкурс за снимка с изгледи на всяко село от общината. В инициативата могат да се включат любители и професионалисти, не е задължително да живеят в община Стамболово, стига да са направили хубава снимка на някое от нашите села.

Препоръчително е снимките да са с размер по-голям от 2000х1500 пиксела и да бъдат придружени от име и фамилия, телефон за контакт и възраст. Снимките се приемат до 20 ноември 2023 г. на имейл адрес kmet@stambolovo.bg Материални награди не са предвидени. Наградата ще е моралното удовлетворение снимката да бъде в календара на общината за 2024 г.

Проекти за развитие на малки стопанства приемат в Стамболово

МИГ Стамболово – Кърджали 54 обяви процедура за предоставяне на проектни предложения по подмярка 6.4.2 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности по тематичната програма за развитие на малки стопанства” по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 чрез прилагането на подхода Водено от общностите местно развитие.

“Местна инициативна група Стамболово – Кърджали 54”, кани желаещите да представят проектни предложения по подмярка 6.4.2 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности по тематичната подпрограма за развитие на малки стопанства“, като обявява процедура на подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.322. Изпълнението на настоящата процедура се извършва чрез процедура на подбор на проектни предложения в съответствие с чл. 25, ал. 1, т. 1 от ЗУСЕСИФ. Предоставяната по процедурата безвъзмездна финансова помощ трябва да допринесе за постигането на Стратегическа Цел 1 на Стратегията за ВОМР „Конкурентоспособна икономика, базирана на местни ресурси, осигуряваща по високи доходи и заетост“.

Стамболово с безвъзмездна финансова помощ за деца

Безвъзмездна финансова помощ от Министерство на труда и социалната политика на стойност 391 164 лв. получава община Стамболово, която преди седмица отбеляза своята 40-годишнина.

Средствата ще бъдат използвани за повишаване на детското благосъстояние чрез комбинация от политики и мерки. Те са насочени към осигуряване на комплексни грижи и закрила на децата, подкрепа на семействата, качествено образование и здравеопазване, достъп до услуги. Ще бъдат предоставяни интегрирани здравно-социални услуги, включително в домашна среда, а също консултации за превенция на рисковете от изоставяне на детето, намаляване на негативните тенденции, свързани с детската бедност, подобряване качеството на живот в контекста на инициативата на Европейската комисия, наречена „Европейска гаранция за детето“. Дейностите в общината ще продължат 28 месеца.

Община Стамболово отбеляза своята 40-годишнина

Театрално-музикален център Кърджали и Музикален театър „Кадрие Лятифова” представиха музиално-танцовия спектакъл „Посоки” за празника на община Стамболово. Концертът се състоя от 11,00 часа в концертната зала на общината. Театърът е създаден с Постановление № 124 от 6 юни 2003 г. на Министерския съвет с предмет на дейност: създаване и представяне пред публиката на музикални, танцови и театрални спектакли; съхраняване елементите на турската идентичност – език, традиции и културно наследство; насърчаване духа на търпимост и диалог между различни култури. Министерският съвет с Постановление № 152 от 28 юли 2010 г. преобразува Държавния музикално-драматичен театър „Кадрие Лятифова“ – Кърджали чрез вливане в Драматично-кукления театър „Иван Димов“ – Кърджали.

Стамболово с проект “Бъдеще за децата в община Стамболово”

Кметът на община Стамболово Аднан Йълдъз подписа административен договор  № BG05SFPR002-2.003-0148-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Министерство на труда и социалната политика на стойност 391 164,82 лева за проект „Бъдеще за децата в община Стамболово“.

Одобрената безвъзмездна финансова помощ представлява 100 % от стойността на разходите за изпълнение на проекта. Проектът ще осигури предпоставки за повишаване на детското благосъстояние чрез комбинация от политики и мерки, насочени към осигуряване на комплексни грижи и закрила на децата, подкрепа на семействата, качествено образование и здравеопазване и достъп до услуги. Целта на проектното предложение е предоставяне на интегрирани здравно-социални услуги, включително в домашна среда, както и други видове консултативна подкрепа с цел превенция на рисковете от изоставяне на детето, намаляване на негативните тенденции, свързани с детската бедност, както и подобряване качеството на живот в контекста на Европейската гаранция за детето.  Продължителността на проекта е 28 месеца и се финансира по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, Процедура №BG05SFPR002-2.003 „Бъдеще за децата“.

Извадиха от регистъра вековно дърво в Стамболово заради мълния

Паднала мълния е поразила напълно вековно дърво от вида благун, намиращо се в землището на село Стамболово. Поради тази причина, съгласно Закона за биологичното разнообразие, то се заличава от Държавния регистър на защитените природни обекти. Това гласи заповед на Министерството на околната среда и водите. Благунът е бил обявен за вековен през 1982 г.

Заради невъзстановимо увреждане от държавния регистър се заличава и секвоя, която се намира в землището на Ивайловград, в местността „Колибар чешма“. Рядко срещаната у нас секвоя фигурира в списъка на вековните дървета от 1974 г., съставен от тогавашното Министерство на горите и опазване на природната среда.

Детските градини в Стамболово със соларни системи за топла вода

Соларни системи за топла вода ще бъдат монтирани на детските градини в община Стамболово. За целта е обявена обществена поръчка. Модернизацията касае 5 сгради на детска градина „Звездичка“ в община Стамболово – в селата Пчелари, Лясковец, Силен, Голям извор и Жълти бряг.

Обществената поръчка се възлага в изпълнение на проект „Преход към климатично устойчиви общности“, по програма „Опазване на околната среда и климатични промени“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. Прогнозната стойност е 90 644 лева без ДДС. Фирмите могат да подават оферти за участие до 13 септември 2023 г.

Община Стамболово подписа партньорско споразумение

В община Стамболово се подписа партньорско споразумение между Община Стамболово – представлявана от Аднан Йълдъз, Съюз за възстановяване и развитие гр. Хасково – представляван от Иванка Душкова, Каймакамство Люлебургаз – представлявано от Салих Юдже и Община Ахметбей – представлявана от Мустафа Алтънташ, участващи в идея за проект  по Териториалната стратегия на Програма INTERREG VI-A ИПП България Турция 2021-2027 г.

С подписването му партньорите се ангажират да участват в изпълнението на проекта, озаглавен „Тouraccess“. Проведе се ползотворен и детайлен разговор за заложените в проектното предложение инфраструктурни дейности и провеждането на рекламни кампании за подобряване на информираността сред заинтересованите страни от двете страни на границата, обхващаща ключовите обекти, включени в трансграничните маршрути. Представителите на институциите обсъдиха възможностите за реализация на бъдещи съвместни културни събития и работа по проекти. След като Съветът за управление прегледа и одобри подадената проектна концесия, която трябва да  допринася за постигането на Стратегическа цел 1 на Териториалната стратегия, партньорите ще могат да участват в следващия етап на кандидатстване като подадат пълни проектни предложения.