Община Минерални бани ще изгражда гравитачен водопровод

Община Минерални бани спечели проект за рехабилитация и доизграждане на гравитачен водопровод от каптажи Сърница до Помпена станция – Сърница и Помпена станция – Караманци. Проектът е по Инвестиционната програма за общински проекти с прогнозен размер и обхват, съгласно Приложение №3 към чл. 107, ал.13 от ЗДБРБ.

Вече е подписано и споразумението за финансиране с Министерството на регионалното развитие и благоустройството за финансиране на Проект „Рехабилитация и доизграждане на гравитачен водопровод от Каптажи Сърница до ПС Сърница и до ПС Караманци на територията на община Минерални бани I етап: Доизграждане на гравитачен водопровод от каптажи Сърница до ПС Сърница“. Стойността на финансирането по проекта е 2 073 500 лева. Общината е длъжна да уведоми МРРБ в едноседмичен срок от сключването на всеки договор по ал. 3.