В Чирпан стартират ремонтни дейности в парк до ОУ „Асен Втори“

На 20 май 2024 г.  от 17.00 часа в парка до ДГ „Здравец” в град Чирпан ще стартират ремонтните дейности по проект „Обновяване и проектни мероприятия в парк до ОУ „Асен Втори”.  

Той е финансиран от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ МИГ-Чирпан, по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ (ВОМР) от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. Церемонията по символичното начало на строително-ремонтните дейности бе отложена, поради неблагоприятните метеорологични условия. Да се надяваме на добро време на 20 май