Община Ардино спечели проект по „Красива България“

Управителният съвет на Проект „Красива България“ при Министерството на труда и социалната политика одобри 64 проектни предложения, еднo от които на община Ардино за обновяване на сградите на Общинската администрация. Проектът е по Мярка М01 „Подобряване на обществената среда в населените места“.

Строително-ремонтните дейности ще включват текущ вътрешен ремонт на сградния фонд (Общинска администрация – Сграда 1, Общински съвет – Сграда – 2 и Общинска администрация – ТСУ (Второстепенна сграда) – Сграда 3 за административно обслужване. Общата стойност на проекта възлиза на 300 837 лв., като община Ардино предвижда 51 % съфинансиране от своя страна или 153 527 лв. Предстои в най-кратък срок да бъде подписано Споразумение между Министерството на труда и социалната политика и Община Ардино за финансирането на проекта.