Обсъждаха частично изменение на ОУП в Стамболово

Днес в 11,00 часа в заседателната зала на Община Стамболово се проведе обществено обсъждане на проект за Частично изменение на Общия устройствен план  на Община Стамболово, доклад за екологична оценка и приложенията към него. На срещата присъстваха кмета на община Стамболово, заместник кметове, служители, граждани, представител на РИОСВ-Хасково, лица, отговорни да представят допълнителни разяснения по изготвения проект за Частично изменение на Общия устройствен план.

Общественото обсъждане се проведе във връзка с процедиране на доклад за екологична оценка на Проект за Частично изменение на Общия устройствен план на Община Стамболово за поземлени имоти с обща площ от 6 535,932 дка в землищата на с. Долно Ботево, с. Долно поле,     с. Жълти бряг, с. Кралево, с. Лясковец, с. Малък извор, с. Стамболово, с. Тънково, и   с. Долно Черковище, община Стамболово“ с цел да се определят зона „Сср“ – земеделска зона с възможност за застрояване за неземеделски нужди – проект и зона „Пп1“ – Предимно производствена устройствена зона – проект, възложител: община Стамболово съгласно изискванията чл. 21, ал. 1 и 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми и на проект за Частично изменение на Общия устройствен план на Община Стамболово, на основание чл. 127, ал.1 от Закона за устройство на територията.