Обсъждаха частично изменение на ОУП в Стамболово

Днес в 11,00 часа в заседателната зала на Община Стамболово се проведе обществено обсъждане на проект за Частично изменение на Общия устройствен план  на Община Стамболово, доклад за екологична оценка и приложенията към него. На срещата присъстваха кмета на община Стамболово, заместник кметове, служители, граждани, представител на РИОСВ-Хасково, лица, отговорни да представят допълнителни разяснения по изготвения проект за Частично изменение на Общия устройствен план.

Общественото обсъждане се проведе във връзка с процедиране на доклад за екологична оценка на Проект за Частично изменение на Общия устройствен план на Община Стамболово за поземлени имоти с обща площ от 6 535,932 дка в землищата на с. Долно Ботево, с. Долно поле,     с. Жълти бряг, с. Кралево, с. Лясковец, с. Малък извор, с. Стамболово, с. Тънково, и   с. Долно Черковище, община Стамболово“ с цел да се определят зона „Сср“ – земеделска зона с възможност за застрояване за неземеделски нужди – проект и зона „Пп1“ – Предимно производствена устройствена зона – проект, възложител: община Стамболово съгласно изискванията чл. 21, ал. 1 и 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми и на проект за Частично изменение на Общия устройствен план на Община Стамболово, на основание чл. 127, ал.1 от Закона за устройство на територията.

Кметът на Минерални бани определи местата за избирателните списъци

Кметът на община Минерални бани Мюмюн Искендер обяви със своя заповед местата, където ще се поставят избирателните списъци за провеждането на избори за членове на Европейския парламент и избор на Народно събрание на 9 юни 2024 г. В общинския център те ще бъдат на витрината на Данъчната служба.

Избирателните списъци в село Караманци ще са на витрината на магазина на местната потребителна кооперация. В селата Татарево, Горно Сираково, Колец и Сърница избирателните списъци ще бъдат поставени на витрините на магазините. В Брястово и Ангел войвода списъците ще са на витрините на кметствата. В Сусам списъкът ще бъде на витрината на ресторанта, а във Винево на витрината на местното читалище. Контролът по изпълнението на заповедта ще се осъществява от зам. кмета Нуртин Сабри.