Община Асеновград с 25 проекта в Концепцията за инвестиции

Община Асеновград представи Концепцията за интегрирани териториални инвестиции (КИТИ). Публичното обсъждане се проведе от Областен информационен център – Пловдив на 19.03.24 г. от 10:00 ч. Пресконференцията беше водена от зам.-кмета на общината д-р Теньо Манолов. Концепциите представи Величко Праматаров – главен експерт в Дирекция „Хуманитарни дейности, проекти и сътрудничество“.

През новия програмен период голяма част от средства от програмите на Европейски съюз (ЕС) ще се предоставят чрез интегриран териториален подход, посредством интегрирани териториални инвестиции (ИТИ). В тази връзка, общините трябваше да разработят концепции, с които да кандидатстват за финансиране. Общинска администрация – Асеновград изготви такава и в края на миналата година я представи за одобрение пред финансиращите програми. Преди около месец концепцията премина I етап на одобрение – проверката за административното съответствие и допустимост. Очаква се финалното й одобряване, което се изразява в техническа и финансова оценка. Днес концепцията и всеки един от 25-те проекта в нея бяха представени публично пред обществеността в Асеновград.

КИТИ представлява обширен и цялостен план за инвестиции и развитие на територия на община Асеновград и региона в следващите години. Целта е да се оползотвори оптимално местният потенциал и да се повиши качеството на живота и икономическото развитие в общината, чрез реализиране на конкретни проекти, финансирани от програмите на европейския съюз. Концепцията включва участието на 8 партньори от различни видове заинтересовани страни: общини на територията на област Пловдив, организации от публичния, частния и неправителствения сектор. А именно: общините Лъки, Садово и Куклен; Бачковският манастир; Териториална организация на Сдружение „Съюз на слепите в България“; Сдружение „Клъстер Тракия Икономическа Зона“; Национален природонаучен музей при Българска академия на науките (БАН); Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ). Концепцията съдържа 25 проектни идеи на обща стойност над 103 000 000 лв.