Одобриха проект за саниране на Историческия музей в Чирпан

Одобрен е проектът на Община Чирпан за „Внедряване на мерки за енергийна ефективност на Исторически музей, гр. Чирпан” от Национален план за възстановяване и устойчивост (НПВУ). Проектът е на обща стойност 1 128 587, 26 лв., от които 828 587, 26 лв. е безвъзмездната финансова помощ и съфинансиране в размер на 300 000 лв.

Проектното предложение, включва ремонтни дейности свързани с топлинно изолиране на сградата, подмяна на дограми, изграждане на централна климатична инсталация на база система с променлив охладителен поток (VRV), изграждане на фотоволтаична инсталация за производство на енергия от слънцето, която да задоволява нуждите на сградата през светлата част на денонощието, осигуряване на достъпна архитектурна среда, мълниезащита, изграждане на остъклена висяща метална конструкция по южната фасада с цел приобщаване на откритите тераси към сградата за нуждите на Историческия музей и други съпътстващи дейности. С изпълнението на проекта се цели цялостно завършване облика на сградата и подобряване средата на работа и предоставяне на качествени услуги. След изпълнение на енергоспестяващите мерки, енергопотреблението на сградата, определено като първична енергия, ще отговаря на клас „А“ от скалата на класовете на енергопотребление за „Сгради в областта на културата и изкуството“.