Обсъдиха публично бюджета на община Минерални бани

На 23.01.2024 г. от 9.00 часа в голямата зала на Община Минерални бани се проведе публично обсъждане на проектобюджета на Община Минерални бани за 2024 г. То се състоя на основание чл.84, ал.2 от Закона за публичните финанси и премина при следния дневен ред.

Представяне на проекта за общински бюджет за 2024 г. Изказани бяха становища, мнения и предложения от страна на местната общност. Изготвен бе протокол, който е неразделна част от проекта и предоставянето му за разглеждане на заседанията на комисиите към Общинския съвет. Гражданите имаха възможност предварително да се запознаят с материалите в стая № 4 в ОбА след 21.01.2024 г.