МИГ Куклен – Асеновград с договор за ремонт на три читалища

Местна инициативна група (МИГ) „Куклен – Асеновград“ подписа първи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG06RDNP001-19.733-S1 „МИГ Куклен – Асеновград“ – 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“.

На 13.11.23 г. председателят на Управителния съвет (УС) на сдружение „Местна инициативна група Куклен – Асеновград“ – инж. Петър Петров, в присъствието на изпълнителния директор Илица Даскалова и на представители от община Асеновград и Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ), подписаха договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Стратегията за водено от общностите местно развитие от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 г. – 2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд (ЕЗФ) за развитие на селските райони. Безвъзмездната финансова помощ, в размер на 344 388,32 лв., представлява 100% финансиране по проектното предложение „Обновяване на културната инфраструктура в сградите на НЧ „Н. Й. Вапцаров – 1894 г.“ – с. Тополово, НЧ „Христо Ботев – 1926 г.“ – с. Червен и НЧ „Просвета – 1918 г.“ – с. Нови извор”, по процедура BG06RDNP001-19.733-S1 на „МИГ Куклен – Асеновград – 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“.

Проектното предложение включва реализирането на ремонтни дейности в културната инфраструктура на територията на община Асеновград. Предвижда се извършването на строително-ремонтни дейности в сградите на НЧ „Н. Й. Вапцаров – 1894 г.“ – с. Тополово, НЧ „Христо Ботев – 1926 г.“ – с. Червен и НЧ „Просвета – 1918 г.“ – с. Нови извор. Реализирането на заложените в проекта дейности ще подобри материалната база на културната инфраструктура на община Асеновград. Това е предпоставка за реализирането на бъдещи културни мероприятия, съвместни инициативи за културен обмен между включените в територията на МИГ „Куклен – Асеновград“ общини и развитие на творческия потенциал на местната общност.