Стамболово с безвъзмездна финансова помощ за деца

Безвъзмездна финансова помощ от Министерство на труда и социалната политика на стойност 391 164 лв. получава община Стамболово, която преди седмица отбеляза своята 40-годишнина.

Средствата ще бъдат използвани за повишаване на детското благосъстояние чрез комбинация от политики и мерки. Те са насочени към осигуряване на комплексни грижи и закрила на децата, подкрепа на семействата, качествено образование и здравеопазване, достъп до услуги. Ще бъдат предоставяни интегрирани здравно-социални услуги, включително в домашна среда, а също консултации за превенция на рисковете от изоставяне на детето, намаляване на негативните тенденции, свързани с детската бедност, подобряване качеството на живот в контекста на инициативата на Европейската комисия, наречена „Европейска гаранция за детето“. Дейностите в общината ще продължат 28 месеца.

В Минерални бани обсъждат национална карта на социалните услуги

В община Минерални бани извършват обществено обсъждане на анализа на потребностите на национално ниво от социални и интегрирани здравно-социални услуги и предложения за национална карта на социалните услуги. В съответствие с изискванията на Наредбата за планиране на социалните услуги, Агенция социално подпомагане извърши Анализ на потребностите на национално ниво от социални и интегрирани здравно-социални услуги, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет и разработи предложение за Национална карта на социалните услуги. В тази връзка и съгласно чл.48, ал.2 от Наредбата за планиране на социалните услуги, Ви предоставяме за обсъждане Анализ на потребностите на национално ниво от социални и интегрирани здравно-социални услуги, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет и предложение  за Национална карта на социалните услуги. Коментари и становища можете да изразите в 30-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение на: info@mineralnibani.bg