Минерални бани спечели проект за сценични костюми на читалищата

Община Минерални бани спечели проект “Осигуряване на необходимото сценично облекло за нуждите на читалищата на територията на община Минерални бани”. Проектът е финансиран от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони “Европа инвестира в селските райони”.

Основната цел на проекта е възстановяване, популяризиране и подобряване на нематериалното културно наследство в община Минерални бани чрез проектиране и ушиване на сценично облекло – народни носии с цел съхранение на културните традиции на местното население. Общата стойност на проекта е 50 240 лева, като европейското съфинансиране е 45 216 лева, а националното съфинансиране възлиза на 5 024 лева. Проектът стартира на 15 август т.г. и ще приключи на 30 юни 2025 година.

Проектът е по Мярка 7,6 “Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата” по Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.