Община Чирпан получи регистрация като земеделски производител

Община Чирпан получи регистрация като земеделски производител. Всъщност сме първия регистриран земеделски производител – Община. И първата Община, която произвежда собствена продукция за децата в детска млечна кухня, в детска ясла и в детските градини.

 Може би сме и първите, които не очакват от регистрацията субсидии, а право да продължат да хранят с екологично чиста собствена продукция децата от общината. Вчера, при посещението на Министъра на земеделието Кирил Вътев в Троянския манастир, го запознах със странното изискване да сме земеделски производител, за да произвеждаме продукция върху собствени земи, със собствени сили и да ги предоставяме в собствените детски заведения. Но нормативните изисквания са за това да бъдат спазвани. И регистрирани пчелари сме. Важното е, че според анализ на РЗИ в последните години затлъстяването на децата от общината рязко се снижава и сме с три пъти по-нисък брой затлъстели ученици в общината в сравнение с областта. И това е резултат от целенасочените усилия за въвеждане на здравословно хранене сред децата и учениците и развития масов спорт. Относителният дял на заболелите от захарен диабет ученици в общината също е три пъти по нисък от този в област Ловеч. Показателите за ръст и тегло на учениците в общината са по-добри от тези в съседни общини. И това дава смисъл на всичко.

Предстои обсъждане на проектобюджета на община Тунджа

Проектобюджетът на Община „Тунджа“ за 2023 г. е в размер на 35 035 745 лв., 27 % от него е планирано да бъдат инвестирани в инфраструктурни обекти, стана ясно на проведеното публично обсъждане на проекта за бюджет за тази година. Кметът на Георги Георгиев подчерта, че за втора година инвестиционните разходи са на второ място след образованието (32,3 % от разходите) и това е показател кои са истинските приоритети за общината.

За инвестиции в инфраструктура е планирано да бъдат заделени 9 454 249 лв., като обектите обхващат ремонти във всички 44 населени места. От тях 7 237 749 лв. са капиталови разходи, а 2 216 500 лв. са за текущи ремонти. И тази година над 1,7 млн. лв. от текущите ремонти ще бъдат инвестирани в подобряването на уличната мрежа, останалите са за ремонт на общинска пътна мрежа, на читалища и други общински сгради. Извън бюджета, през годината общината има осигурено външно финансиране за 3 684 250 лв., по-голямата част от които – 43,4 %, са инфраструктурни проекти по Програмата за развитие на селските райони.

Собствените приходи на общината през 2023 г. е планирано да бъдат 6 696 610 лв., финансирането от държавата – 21 007 636 лв., други трансфери и преходен остатък – 7 331 499 лв. За първи път в историята на държавата общините приемат бюджетите си по това време от годината и затова близо 80 % от обектите са изпълнени или в момента се работи по тях. „И през тази година Община „Тунджа“ е остров на стабилност, котвата около която функционира местната общност, затова е важно общинската администрация и кметовете на населени места да работят за хората и да защитят по най-добрия начин тяхното доверие, каза още Георги Георгиев и благодари на всички за разбирането, съдействието и еднопосочните усилия за подобряване на жизнената среда. Преди публичното обсъждане на проекта за бюджет за 2023 г., той представи и отчета на бюджета за 2022 г., който е достигнал рекордните 37 694 024 лв. като актуализиран план. Кметът припомни, че миналата година е била най-успешната в историята на общината заради същественото подобряване на инфраструктурата и на условията за живот в населените места. Капиталовите разходи са достигнали 5 443 875 лв., а текущите ремонти – 3 614 130 лв. Извън тези инвестиции в бюджета, е получено външно финансиране в размер на 4 748 870 лв., от които 2 849 941 лв. от ДФ „Земеделие“.