ОбС – Минерални бани проведе 31-во редовно заседание

Тридесет и първото си редовно заседание проведе Общинския съвет в Минерални бани от 10,00 часа днес. То се състоя в заседателната зала на Общинския съвет. В проекта за дневен ред първоначално бяха заложени 7 докладни записки, но преди началото на заседанието председателят на местния парламент Мехмед Лятиф предложи към тях да бъдат добавени 4 нови.

Сред по-важните решения бяха приемане на промени в Наредба 9, касаеща опредеянето и администрирането  на местни такси и цени на услуги в община Минерални бани, както и актуализация в поименния разчет за финансиране на капиталовите разходи за 2023 г. Сред останалите проекти за решения бяха отпускане на еднократни финансови помощи, отдаване под наем на имоти, публична общинска собственост чрез публичен търг с явно наддаване и разпродажба на имоти частна общинска собственост чрез публичен търг с явно наддаване. Местните парламентаристи гласуваха и актуализиране структурата на общинската администрация по предложение на кмета Мюмюн Искендер, както и актуализация на месечната заплата на управителя на общинското предприятие “Стройкомерс” ЕООД.