Общинският съвет в Минерални бани заседава извънредно

Общинският съвет в Минерални бани заседава извънредно от 11,00 часа днес. В проекта за дневен ред бяха включени 6 докладни записки, каза председателят на местния парламент Мехмед Лятиф.

Сред по-важните от тях са издаване на запис на заповед от Община Минерални бани в полза на Държавен фонд “Земеделие”, обезпечаващ искане за ДДС към заявка за авансово плащане по договор N 26/07/2/0/0049 от 11.10.2018 г. по подмярка 7.2 “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” по мярка 7 “Основни услуги и обогатяване на селата в селските райони” за Проект “Подобряване на водопроводната инфраструктура в община Минерални бани”, сключен между Община Минерални бани и Държавен фонд “Земеделие”.

Следващата докладна записка е относно издаване на запис на заповед от Община Минерални бани в полза на Държавен фонд “Земеделие” за обезпечаване на 100 % от заявения размер на авансово плащане по договора от предходната докладна. Сред останалите проекти за решения са такива за изменение на разрешително за водоползване на минерална вода, избор на комисия от общински съветници за изготвяне на предложения за съдебни заседатели. Местните парламентаристи добавиха и нова точка към Плана  за действие на общинските концесии.