Молба за дъжд отправиха хората от Търносливка

В местността „Кара мернъ янъ” край ардинското село Търносливка се проведе традиционния мевлид за здраве и берекет, който събра стотици души от околните населени места Ахрянско, Родопско и изселници, пристигнали от Турция. Местни духовници, водени от Сезер Садулов, експерт към отдел „Иршад“ в Районно мюфтийство – Кърджали  и имаминът на ардинската джамия Орхан Якуб четоха айети от Свещения Коран и Мевлид-и Шериф. Духовниците отправиха и молитва за дъжд.

На религиозното събитие присъстваха кметът на община Ардино инж. Изет Шабан, секретарят на общината инж. Кемал Алиев. Тук бяха още зам.-председателят на Младежко ДПС Нилгюн Исмаил Шериф, областният председател на ДПС Ресми Мурад, народните представители Байрам Байрам и Павлин Кръстев, председателят на Младежко ДПС-Ардино Реджеб Шакиров. Присъстващите бяха нагостени с 5 казана пилаф, приготвен от дългогодишния майстор – готвача Ахмед Ибрямов от Падина. Това, което остана, раздадоха на хората за вкъщи. За поредна година братята Алекси и Невен Драгиеви от град Ардино дариха хляб. Кметският наместник на Търносливка Бирсен Рюстем изрази искрените си благодарности към местните жители на Търносливка, Ахрянско и Родопско и дарителите за оказаната финансова подкрепа при организирането на традиционния мевлид.

Общинският съвет в Минерални бани заседава извънредно

Общинският съвет в Минерални бани заседава извънредно от 11,00 часа днес. В проекта за дневен ред бяха включени 6 докладни записки, каза председателят на местния парламент Мехмед Лятиф.

Сред по-важните от тях са издаване на запис на заповед от Община Минерални бани в полза на Държавен фонд “Земеделие”, обезпечаващ искане за ДДС към заявка за авансово плащане по договор N 26/07/2/0/0049 от 11.10.2018 г. по подмярка 7.2 “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” по мярка 7 “Основни услуги и обогатяване на селата в селските райони” за Проект “Подобряване на водопроводната инфраструктура в община Минерални бани”, сключен между Община Минерални бани и Държавен фонд “Земеделие”.

Следващата докладна записка е относно издаване на запис на заповед от Община Минерални бани в полза на Държавен фонд “Земеделие” за обезпечаване на 100 % от заявения размер на авансово плащане по договора от предходната докладна. Сред останалите проекти за решения са такива за изменение на разрешително за водоползване на минерална вода, избор на комисия от общински съветници за изготвяне на предложения за съдебни заседатели. Местните парламентаристи добавиха и нова точка към Плана  за действие на общинските концесии.