Стамболово ще ремонтира водопровод за 3 млн. лева

Кметът на община Стамболово Аднан Йълдъз подписа административен договор  № BG06RDNP001-7.021-0016-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Държавен фонд „Земеделие“ на стойност 2 933 696.74 лева без ДДС за проект „Реконструкция на довеждащ водопровод от шахтов кладенец №11 до Помпена станция Силен, община Стамболово, област Хасково“. Одобрената безвъзмездна финансова помощ представлява 100 % от стойността на разходите за изпълнение на проекта. Продължителността на проекта е 30 месеца и се финансира по Програма за развитие на селските райони, BG06RDNP001-7.021 – Вода „Изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2000 е.ж. в селските райони“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“.

Определиха цената за наем на лекарски кабинети в Минерални бани

Общинския съвет в Минерални бани определи на свое заседание базистна цена 2 /два/ лева без ДДС на квадратен метър на месец за помещенията ползвани за здравни услуги.

Съветниците гласуваха за отдаване под наем, без търг или конкурс на общо практикуващите лекапри и лекари по дентална медицина на помещенията за здравни услуги в имоти общинска собственост на територията на община Минерални бани. Кабинетите в Минерални бани са два – лекарски кабинет с площ от 57 кв.м. и стоматологичен кабинет от 34,00 кв.м. В село Сусам лекарските кабинети са с обща площ от 32 кв.м. Лекарски и стоматологичен кабинет с площ съответно от 73 кв.м. и 34 кв.м. ще бъдат отдадени под наем в село Караманци. В село Боян Ботево двата кабинета са съответно с големина 51 и 20 кв.м. Срокът на договорите е за една година, считано от 01.02.2023 г.