Представят проект “Грижа в дома в община Стамболово”

Встъпителна пресконференция по проект „Грижа в дома в община Стамболово“ ще се проведе на 28.04.2023 г. от 10:30 часа в Заседателната зала на общината.

Проект „Грижа в дома в Община Стамболово“ е по договор за безвъзмездна финансова помощ №BG05SFPR002-2.001-0126-C01. Той се осъществява с финансовата подкрепа на Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027г., Процедура BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“, Приоритетна ос „Социално включване и равни възможности“. Проектът се съфинансира от Европейския социален фонд плюс. На пресконференцията ще бъде представена информация за предстоящите дейности по проекта, информираха от екипа за управление