Годишен план за ползване на дървесина приеха в Минерални бани

Общинският съвет в Минерални бани прие Годишен план за ползване на дървесина в общинските горски територии през 2023 г. в размер на 15 355 куб.м. стояща маса.

Одобрено бе и провеждането на процедури за продажба на стояща дървесина на корен от широколистни дървесни видове в горските територии на община минерални бани през 2023 г. от лесосечния фонд за 2023 г. Процедурата е в съотвествие с наредбата за условията и реда за възлагане на дейностите в горсите територии – държавна и общинска собственост и за ползване на дървесина от недървесни горски продукти.

Местните парламентаристи одобриха и обема за ползване на дървесина да бъде в размер на 1 220 куб.м. плътни стояща маса, за продажба по начални цени, утвърдени с Решение № 786/07.11.2014г.; Решение № 471/23.05.2017г.; Решение № 544/24.11.2017г.