Годишен план за ползване на дървесина приеха в Минерални бани

Общинският съвет в Минерални бани прие Годишен план за ползване на дървесина в общинските горски територии през 2023 г. в размер на 15 355 куб.м. стояща маса.

Одобрено бе и провеждането на процедури за продажба на стояща дървесина на корен от широколистни дървесни видове в горските територии на община минерални бани през 2023 г. от лесосечния фонд за 2023 г. Процедурата е в съотвествие с наредбата за условията и реда за възлагане на дейностите в горсите територии – държавна и общинска собственост и за ползване на дървесина от недървесни горски продукти.

Местните парламентаристи одобриха и обема за ползване на дървесина да бъде в размер на 1 220 куб.м. плътни стояща маса, за продажба по начални цени, утвърдени с Решение № 786/07.11.2014г.; Решение № 471/23.05.2017г.; Решение № 544/24.11.2017г.

В Созопол подават документи за европари от Сектор „Риболов”

Община Созопол съобщава на заинтересованите лица ,че е открита процедура по прием на документи по  процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-5.020 „Мерки за предлагане на пазара – сектор „Риболов“ по мярка 5.3 „Мерки за предлагане на пазара“, чл. 68, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 508/2014 на Европейския парламент и на Съвета.

Допустимите кандидати са оператори на риболовни кораби в стопанския риболов. По мярка 5.3 се  осигуряват  компенсации на операторите в стопанския риболов за допълнителните разходи, които са понесли поради сътресението на пазара , причинено от агресивната война на Русия срещу Украйна и последиците от тази агресия върху веригата на доставки на продукти от риболов и аквакултури.

Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се извършва по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на Европейския съюз в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

Краен срок за подаване на проектното предложение : 26.05.2023 г. 17:00 ч.