Община Гълъбово е осъдена да заплати 48 361 лева

Община Гълъбово бе осъдена от Окръжния съд в Стара Загора по делото за РУМ “Сазлийка”. Съдът постанови, че осъжда община Гълъбово, представлявана от кмета Николай Тонев на основание чл.78, ал.3 от Гражданския процесуален кодекс да заплати на дружеството “Новотехпром” ООД с управител Стефан Шоселов сумата от 48 361,80 лв.

Воден от изложените мотиви и на основание чл. 235 от ГКП Окръжният съд в Стара Загора отхвърля като неоснователни исканията, предявени от Община Гълъбово и кмета Николай Тонев срещу “Новотехпром” ООД. Спорът е за РУМ “Сазлийка”, който е собственост на дружеството от Стара Загора. Исканията на Община Гълъбово бяха сградата да бъде премахната за сметка на “Новотехпром” ООД, защото се намирала в поземлен имот на общината. Съдът установи, че сградата е построена законно като Районен универсален магазин с площ от 1 550 кв.м. през 1988 г. Сградата се намира там на законно основание и не подлежи на премахване, не смущава упражняването на правото на собственост на общината върху имота по нетърпим от правно естество начин, поради което и претенцията за осъждането на собственика на сградата да я премахне се явява неоснователно. Ето защо евентуалният иск също следва бъде отхвърлен като неоснователен, постановява съдът.

Съгласно представените доказателства следва да се платят разноски в общ размер от 48 361, 80 лв, включващи платени адвокатски възнаграждения в размер на 47 408 лв и разходи за вещи лица в размер на 953,80 лв.

Решението подлежи на обжалване пред Апелативен съд – Пловдив в двуседмичен срок от връчването му на страните.