В Асеновград продължава битката срещу незаконните сметища

Община Асеновград почисти за пореден път нерегламентирани замърсявания, които се образуват на територията на града. Разчистено е околовръстното шосе в посока с. Червен – по улица „Миньор“. Почистването на нерегламентираните замърсявания ще продължи докато постепенно не бъдат премахнати всички незаконни сметища. Почистването се извършва, както с машини, така и с ръчен труд. А извозването на събраните отпадъци се извършва постоянно. Съставени са множество актове на установени на място нарушители, които са замърсявали. Някои от тях са заловени по сигнали на граждани, а други – при регулярни проверки на служители от Отдел „Екология и околна среда“ към община Асеновград. Администрацията призовава хората, които забележат нарушители, изхвърлящи отпадъци на нерегламентирани за целта места, да сигнализират незабавно на телефони: 0331 20 304; 0331 20 238; 0331 6 22 33, както и на тел. 112, за да се предприемат необходимите своевременни мерки. При възможност, свидетелите на нарушението биха могли да направят и снимка в момента на извършване на нарушението. Община Асеновград разчита на активната гражданска позиция и на съвместните действия с гражданите за справяне с образуването на незаконните сметища. Припомняме, че за изхвърляне на строителни отпадъци и мебели жителите на общината могат да ползват площадката за безплатно депониране, разположена при депото.

В Минерални бани продължава събирането на местните данъци и такси

Продължава събирането на местните данъци и такси в община Минерални бани. Налозите се декларират и плащат до 30 април на годината. Невнесените в срок данъци по ЗМДТ се събират заедно с лихвите по Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания – чл. 4, ал. 2 от ЗМДТ, каза началникът на данъчната служба в община Минерални бани Стойчо Запрянов.

Местните такси са прости и пропорционалниТе се събират от общините и се дължат за предоставените от тях услуги, като събиране на битови отпадъци, ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади и улични платна или ползване на детски ясли, детски градини, детски кухни и за др.

Местни такси се събират още за общински социални услуги, технически услуги, административни услуги, за притежаване на куче и други. Размерът на местните такси се определят с наредба на общинският съвет въз основа на извършваните разходи (материално-технически и административни) за предоставяне на съответната услуга. Наредбата се публикува в сайта на съответната община. В наредбата са регламентирани и редът и условията за освобождаване от заплащане на съответната такса.