Зелена светлина за пречиствателната станция в Синеморец

Теренът за изграждането на пречиствателна станция в Синеморец е изведен от границите на Природен парк „Странджа“. По този начин се  дава зелена светлина да започнат дейностите по проектирането на съоръжението. Пречиствателната станция ще обслужва само района на Синеморец. Има движение по този най-голям проблем на курорта – някаква светлина в тунела. Теренът, който е определен да излезе вече от тези защитени местности. Ще се мъчим по осигуряването на парите. Добре беше да се направи една обща пречиствателна станция за Синеморец и Ахтопол, но знаете, че всички имоти са защитени. Много е трудно, да не кажа почти невъзможно, но щеше да е по-икономически изгодно. Но много институции трябва да се намесят.“ Реализирането на пречиствателната станция може да се случи до две-три години, а ако се осигурят всички средства може да стане и по-бързо, коментира още кметът на Синеморец.

Общинският съвет в Минерални бани заседава утре

Общинският съвет в Минерални бани заседава от 14,00 часа на 23 февруари. В проекта за дневен ред са включени 9 докладни записки, каза председателят на местния парламент Мехмед Лятиф. Сред по-важните проекти за решения са приемане наОбщинска програма за намаляване на риска от бедствия за периода 2022-2025 г. Вносител на докладната е кметът на общината Мюмюн Искендер. Съветниците ще трябва да приемат и Програма за полагане на общественополезен труд от лица, обект на месечно социално подпомагане в община Минерални бани през 2023 г. Местните парламентаристи трябва да подкрепят и участието на общината в разработване, кандидатстване и изпълнение на проект “Рехабилитация и модернизация на общинската улична осветителна мрежа с постигане на предписаната енергийна ефективност в Доклада за обосновка на енергийната ефективност в община Минерални бани по Програма Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност” финансирана от финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. Предстои да бъде гласувано и възлагане на услуга от общ икономически интерес по процедура BG05SFPR002-2.001 “Грижа за дома”. Сред останалите докладни са такива за определяне на пасища и мери от общинския поземлен фонд за индивидуално и общо ползване, организиране на публични търгове за отдаване под наем на имоти, публична общинска собственост.