Проект „Грижа в дома” ще реализират в община Минерални бани

Проект „Грижа в дома в община Минерални бани“ по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027

Проектът „Грижа в дома в община Минерални бани“ се осъществява съгласно договор за БФП № BG05SFPR002-2.001-0069-C01 по процедура BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома”, Програма “Развитие на човешките ресурси” 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз. Целта на проекта е да се осигури подкрепа в домашна среда за лица с увреждания и възрастни хора, зависими от грижа на територията на община Минерални бани. Проектът „Грижа в дома” включва предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги по домовете и психологическа подкрепа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване и лица с увреждания помощ в дома, която включва дейности като поддържане хигиената в жилищните помещения, обитавани от потребителите, съдействие за дребни битови ремонти, приготвяне на храна с продукти на потребителя, социални контакти и др.; медицински услуги – медицински прегледи на потребителите с цел установяване на техните здравни потребности, първа и доболнична медицинска помощ, хигиенни грижи, здравни консултации, следене на регулярното вземане на лекарства, мерене на кръвно, организиране и подпомагане посещения на личния лекар, манипулации, помощ при рехабилитационни или други интегрирани услуги, придружаване до болнични заведения; психологическа подкрепа, насочена към възстановяване и социална интеграция, която ще създаде възможности за водене на самостоятелен и независим живот.

Доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост включително лекарства, както и осигуряване на транспорт на персонала, предоставящ услугите, от/до домовете на лицата, заплащане на битови сметки, плащания на данъци и такси, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги (със средства на потребителите), съдействие за снабдяване с технически помощни средства, помощ при писане на писма.

Предоставяне на лицата от целевата група на информация относно превенция и профилактика на здравето и социално значими заболявания, включително консултации с диетолог и др. специалисти при необходимост.

Осигуряване на супервизия и обучения на служителите, предоставящи почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда. За Община Минерални бани са определени за обслужване 48 потребители. Периодът на изпълнение на проекта – 13 месеца, считано от 01.02.2023 г. Максимален размер на безвъзмездна финансова помощ – 263 745,12 лв.

Допустимите целеви групи са възрастни хора в невъзможност за самообслужване и хора с увреждания, служители на доставчици на социални и интегрирани здравно-социални услуги.

За осъществяване на дейностите по проекта, Община Минерални бани в качеството си на бенефициент по Проект „Грижа в дома в община Минерални бани“, набира кандидати за следните длъжности:

18 домашни помощници

1 координатор/диспечер на услугите

1 медицинско лице

Желаещите да бъдат включени в настоящия проект подават заявление по образец по настоящ адрес до Кмета на община Минерални бани до 17:00 ч. на 15.01.2023 г. Всеки кандидат прилага към заявлението си и следните документи:

Декларация за ползване на лични данни по образец

Документ за самоличност /за справка/,

Копие на ЕР на ДЕЛК, ТЕЛК, НЕЛК,

Копие от амбулаторен картон, други актуални медицински документи

Документ, удостоверяващ представителството (ако е приложимо)

Подборът на потребителите e възоснова на подадените от кандидатите документи, както и изготвените оценки на потребностите. Служители на общината извършват оценката на потребностите в дома на кандидат-потребителя, чрез социална анкета със същия и/или с неговия законен представител по утвърдения образец на Формуляра. Заявления се подават в община Минерални бани, стая 27 до 17:00 ч. на 15.01.2023 г.