Предлагат за одобряване защитена местност „Долно Черковище”

Fallow deer in the Rhodope Mountains, Bulgaria

Има предложение за обявяването на защитена местност „Долно Черковище“ в землището на стамболовското село. Тя ще е с площ 4 690 декара. Проектът за заповед на министъра на околната среда и водите е качен на сайта на РИОСВ – Хасково. Предстои свикването на комисия, която да разгледа предложението. Целта на обявяването на защитената местност е опазването на местообитанията на защитени, редки и застрашени растителни и животински видове. Сред тях са дъждовник, обикновен гребенест тритон, жълтокоремна бумка, дървесница, гущери, жаби, змии, костенурки и птици. В границите на защитената местност се забранява всякакво строителство, прокарване на нови пътища, електропреносни мрежи, депониране на отпадъци, промяна на начина на трайно ползване на земята, корекция на речни корита, разкриване на кариери, изграждане на ветроенергийни и фотоволтаични инсталации, сечи.