В Чирпан обсъдиха проект за Общ устройствен план

Първи доклад за напредъка по изработването на проекта на Общ устройствен план (ОУП) на община Чирпан обсъдиха кметът Ивайло Крачолов, главният архитект и директорите на дирекции в Администрацията с проектантския колектив. Преди пет месеца екипът започна активна работа на концепцията за структуриране на териториите в общината, отчитайки комплексните социално-икономически, пространствени и инфраструктурни предвиждания, както и политиките за опазване на околната среда. Във връзка с възложените задачи стартираха анкети и с граждани, бизнес, НПО, административни звена и др.

„Планът трябва да гарантира устойчивостта в социално-икономическото развитие и реализацията на ресурсите. С него се постига хармонично единство на урбанизираната територия със съществуващите природни елементи и специфичните условия. Общият устройствения план е основен фактор за развитието на общината, перспективата за 30-40 години напред, той ще даде нова динамика на териториалното устройство, на привличането на инвестиции и адаптация към промените“, каза кметът, подчертавайки, че новият ОУП ще е съответствие с основните национални и европейски стратегически насоки за развитие през следващия програмен период и е задължителен елемент с оглед еврофинансиране.

Настоящият ОУП е изработен в началото на шестдесетте години, от тогава досега в страната ни настъпиха съществени изменения, които имат проявление във всяка община. В резултат и на нарастващия инвеститорски интерес към терени в Чирпан и прилежащите територии се предполага ефективна налична пространствена организация и адекватно инфраструктурно осигуряване. Проектантите разглеждат подробно възможностите между населените места, отчитат изискванията за интегриран подход и ресурсна ефективност. Проектът планира на терена на бившето военно поделение и прилежащите земи на юг индустриална зона, обособена с високотехнологично производство и логистични центрове. Разработват се значителни промени в северозападната част на чирпанския квартал „Св.Св. Кирил и Методий“. Предстои проучване на трасе между Осларка и Димитриево с обща дължина 4 км. и 800 м. за изграждане на изцяло нов път. ОУП включва съвременни постановки за интегрирано пространствено планиране и устойчиво развитие. Разработването му се финансира от държавния и общинския бюджет, като 80% от средствата са по проект на МРРБ. Органът, отговорен за приемането му, е Общинският съвет, а за прилагането – Общинска администрация. Планът е част от поредица процедури и документи по Закона за устройство на територията, Закона за регионалното развитие и редица нормативни актове.

Предлагат за одобряване защитена местност „Долно Черковище”

Fallow deer in the Rhodope Mountains, Bulgaria

Има предложение за обявяването на защитена местност „Долно Черковище“ в землището на стамболовското село. Тя ще е с площ 4 690 декара. Проектът за заповед на министъра на околната среда и водите е качен на сайта на РИОСВ – Хасково. Предстои свикването на комисия, която да разгледа предложението. Целта на обявяването на защитената местност е опазването на местообитанията на защитени, редки и застрашени растителни и животински видове. Сред тях са дъждовник, обикновен гребенест тритон, жълтокоремна бумка, дървесница, гущери, жаби, змии, костенурки и птици. В границите на защитената местност се забранява всякакво строителство, прокарване на нови пътища, електропреносни мрежи, депониране на отпадъци, промяна на начина на трайно ползване на земята, корекция на речни корита, разкриване на кариери, изграждане на ветроенергийни и фотоволтаични инсталации, сечи.

В Минерални бани приеха механизъм за разпределение на субсидии

В община Минерални бани приеха механизъм за разпределение на субсидии за транспортните фирми, извършващи обществен превоз. Механизмът е разработен на основание на указанията, които са към Постановление № 283, каза кметът на общината Мюмюн Искендер.

На последното си заседание общинските съветници одобриха трансфер, представляващ целева субсидия за подпомагане на транспортните фирми, във връзка с това, на основание чл. 57 от Наредбата за предоставяне на компенсации на транспортните фирми, извършващи обществен превоз.

На времето с Георги Иванов бяхме се разбрали за всички линии и нямаше проблем, той ги остави на Минерални бани, ние да се занимаваме с транспорта от областния град до общината и обратно, каза кметът Мюмюн Искендер. Не зная по какви причини следващият кмет на Хасково – Добри Беливанов поиска 4 от линиите да минат към община Хасково, тъй като са по-голяма община, а три останаха за Минерални бани.

Споразумението е подписано от двамата общински кметове, от мен и Добри Беливанов, каза кметът на Минерални бани Мюмюн Искендер. То е подписано и от областния управител при одобряването на областната транспортна схема. Не знам какъв е проблемът с община Хасково, но те продължават да карат с транспортна схема от 2000-та година. Не приемат актуалната транспортна схема. Заострих вниманието на Станислав Дечев на поредното ни събиране и му казах, другия вариант е всички жители на община Минерални бани да минат към гражданско неподчинение. Информацията ми е, че след този разговор този автобус в 07,00 часа идва до село Сусам. Всичко това, което вие го искате е включено в схемата на община Хасково, защото сега двете общини отговаряме за транспортната схема, каза още кметът на община Минерални бани Мюмюн Искендер.