Общинският съвет в Минерални бани заседава за 25-ти път

Общинският съвет в Минерални бани провежда своето 25-то редовно заседание на 15 ноември т.г. Началото ще бъде дадено в 11,00 часа в заседателната зала на Общинския съвет. В проекта за дневен ред са включени 15 докладни записки, каза председателят на Общинския съвет Мехмед Лятиф.

Сред по-важните от тях са решение за кандидатстване на Община Минерални бани с проект по Инвестиционна програма Минерални води. Предстои местният парламент да приеме Механизъм за управление и разпределяне на средства и субсидий за междуселищни и пътнически превози от Областната транспортна схема – квота на община Минерални бани. Съветниците трябва да утвърдят индивидуална месечна основна заплата на управителя на общинското предприятие „Стройкомерс” ЕООД. Те ще се произнесат и относно отпускането на еднократни финансови помощи.

Местните парламентаристи ще вземат и решение относно кандидатстване на Община Минерални бани с проект по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR003-1.001 “Топъл обяд”. Програмата е за храни и основно материално подпомагане 2021-2027, съфинансирана от ЕСФ плюс. Другият проект, по който ще кандидатства Община Минерални бани е по Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027г. по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.001 “Грижа в дома”.

Сред останалите проекти за решения са отдаване под наем на имоти от Общинския поземлен фонд, преобразуване на имоти от публична в частна общинска собственост и разрешения за изработване на Подробни устройствени планове за имоти.