Утвърдиха маломерните и слети паралелки в община Мъглиж

Утвърдиха броя на маломерните и слети паралелки в община Мъглиж. Със свое решение от 28 юли Общинския съвет в Мъглиж разреши формиране на 24 маломерни паралелки с не по-малко от 10 ученици в училищата на община Мъглиж за учебната 2022/2023 г.

Четири ще бъдат маломерните паралелки в ПГСС „Гео Милев”. Разрешава се формиране на една слята паралелка от 3 и 4 клас в ОУ „Христо Смирненски” в село Тулово, както и една слята паралелка от 2 и 3 клас в ОУ „Христо Ботев” в село Ягода. Дофинансирането на маломерните и слети паралелки в общинските училища през учебната 2022/2023 г. ще се извършва от община Мъглиж.

С утвърждаването и сформирането на  маломерни и слети паралелки в училищата ще се осигури възможност учениците от малките населени места да посещават местните училища, което е гаранция за тяхната безопасност и психологичен комфорт, както и спокойствие на родителите.

В Община Мъглиж  са постъпили искания от Директори на седем общински училища, придружени със становища на Началника на РУО – Стара Загора за формиране на 28 маломерни и 3 слети паралелки през учебната 2022/2023 година.Съгласно чл. 68 ал.1, т.2, т.3, т.4, т.5 и ал. 2 от  Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищно образование,  приета с ПМС № 219 от 05.10.2017 г. на Министерството на образованието и науката с разрешение на финансиращия орган се допуска създаване на паралелки с изключения от минималния брой на учениците, ако са осигурени допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес.