МИГ „Стамболово – Кърджали 54” приема проекти

„Местна инициативна група Стамболово – Кърджали 54” приема проекти по подмярка „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности по тематичната подпрограма за развитие на малки стопанства”. Допускат се регистрирани земеделски стопани със стопанства с икономически размер, измерен в стандартен производствен обем от 2000 до 7999 евро. Кандидатите трябва да са получили минимум 33 % от общия доход за предходната година от земеделски дейности. Допустими дейности за подпомагане са развитие на туризъм, местно занаятчийство, производство и маркетинг на земеделски продукти, предоставяне на услуги за всички икономически сектори и населението, развитие на технологиите в областта на зелената икономика. Минималният размер на общите допустими разходи за един проект е 3911.66 лв., а максималният – 97 791.50 лв. Безвъзмездната финансова помощ е до 85 % от общия размер на допустимите за финансовото подпомагане разходи по проекта.