Ще подновяват спортната площадка в Минерални бани

Община Минерални бани сключи споразумение за ремонт на откритата спортна площадка. Община Минерални бани е сключила договор №3-С/11.01.2017г. с предмет „Изграждане на многофункционална спортна площадка на мястото на съществуващо спортно игрище в УПИ VI-175, кв.24, с. Минерални бани област Хасково“ със „Симекс“ ЕООД. Договорът е изпълнен и обектът е въведен в експлоатация с Удостоверение за въвеждане в експлоатация № 06/08.09.2017г., издадено от Гл. архитект на община Минерални бани.

Една година след въвеждане в експлоатация настилката на спортната площадка започна силно да се рони. Уведомихме изпълнителя „Симекс“ ЕООД по надлежния ред, няколко пъти, но дружеството не изпълни задълженията си да отстрани дефектите по време на гаранционния срок. Тъй като гаранционния срок от 5 години изтича, се наложи да заведем дело срещу „Симекс“ ЕООД, с която поискахме да ни заплатят 105 535,20 лв., като разходи за извършване на ремонт на площадката, 66595,32 лв. – неустойка по договор и 3798 лв. разноски по обезпечително производство. Делото бе образувано в Хасковски окръжен съд, но в последствие е преместено по подсъдност в Кърджалийския окръжен съд под номер т.д. 91/2021г. Към настоящия момент Община Минерални бани като ищец води дело срещу „Симекс“ ЕООД, което от своя страна привлече трето лице помагач в делото „Джерамис интернешънъл“ ЕООД. Последното дружество е реален изпълнител на настилката на площадката и „Симекс“ ЕООД предяви претенция срещу тях. Делото е фактически и правно сложно, извършват се много действия по събиране на доказателства от всяка от страните. Прогнозата е, че делото  ще завърши не по-рано от 2-3 години и то с неясен резултат. Междувременно Община Минерални бани възложи чрез обществена поръчка на „Мериан 2003“ ЕООД да извърши ремонт на площадката, който ще струва 102477,30 лв. Ремонтът не е започнал, защото на площадката  по искания на стрините в делото трябва да се направят много съдебно-технически експертизи за установяване на състоянието на настилката и положената асфалтова основа.  Междувременно за една година от както е направена офертата цените на материали и труда скочиха над 20%. Така от  избраното дружество „Мериан 2003“ ЕООД постъпи искане да развалим договора и да ни върнат платените до момента пари. Тъй като делото по площадката няма да приключи скоро, а и не можем да възложим на друго дружество да изпълни ремонта по обясними причини, изтъкнати по-горе, Община Минерални бани като страна по т.д. 91/2021г. на КОС инициира преговори за споразумение с другите две страни „Симекс“ ЕООД и „Джерамис интернешънъл“ ЕООД. След преговори, продължили два месеца постигнахме споразумение за доброволно решаване на делото чрез споразумение, което на по-късен етап да се превърне и в съдебна спогодба. Според споразумението, Общината ще плати на „Джерамис интернешънъл“ ЕООД – 29 900 лв. (двадесет и девет хиляди и деветстотин лева) без ДДС или 35 800 лв. (тридесет и пет хиляди и осемстотин лева) с ДДС, което е 27 % от общата стойност на ремонта на настилката възлизащ на 132 480 лв., от които настилка – 107640 лв. и труд – 24840 лв. Останалата сума ще се поеме от  „Симекс“ ЕООД и „Джерамис интернешънъл“ ЕООД. Освен това Община Минерални бани има задължение към „Симекс“ ЕООД по влязло в сила решение по т.д. 113/2019г. на ХОС на стойност – 24 287.68 лв. Двете страни водим преговори неустойката и разноските по т.д. 91/2021г. да бъдат прихванати срещу задължението от  24840 лв. и да не търсим пълния размер на неустойка, защото това ще доведе до продължително и скъпо съдебно производство. Прецених, че е по разумно училището и всички спортуващи хора в Минерални бани да имат скоро нова площадка вместо да отложим това за дълго време напред. За това предлагам да дадете мандат на Кмета на Община Минерални бани и главния счетоводител, като лице полагащо втори подпис на документ свързан с извършване на разходи, да сключат  споразумение по  търговско дело № 91/2021г. на КОС със „Симекс“ ЕООД и „Джерамис интернешънъл“ ЕООД съгласно приложения проект.

Общинският съвет на Община Минерални бани, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, взема  решение и одобрява споразумение съгласно приложения проект 1.