Кметът на Стамболово разпореди мерки за пожарна безопасност

Кметът на община Стамболово Аднан Йълдъз разпореди мерки за безопасност срещу пожари през летните месеци. Етапът „Восъчна зрялост” на посевите и житните култури през тази година започна от 3 юни и ще продължи до 31 август. Това означава, че навлизаме в пожароопасен сезон и всички юридически и физически лица, както и собственици и ползватели на земеделски земи са длъжни да спазват правилата и нормите за противопожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи.

Забранявам паленето на открит огън, тютюнопушенето и паркирането на моторни превозни средства в площите с посеви и на разстояние по-малко от 50 метра до тях от настъпването на „Восъчна зрялост“ до окончателното прибиране на реколтата и изораване на стърнищата. Забранено е извършването на ремонтни дейности по линейните обекти, преминаващи през житните площи, през периода от восъчна зрялост до окончателно прибиране на реколтата. При аварийни ситуации се допуска извършване на ремонтни дейности след предварително уведомяване на РСПБЗН при спазване на изискванията за пожарна безопасност.

Забранявам изгарянето на стърнища, слама и суха трева по слоговете и други площи, съгласно чл. 6, ал. 1, т. 2 от Закона за опазване на земеделските земи и чл. 13 от Наредба № І-153/23.07.1999 г. за опазване на земеделските обекти, зърнени храни и фуражите от пожарите. Задължават се юридическите лица, стопанисващи републикански, общински и частни пътища, преминаващи през и/или покрай житни посеви, да извършват механично отстраняване на сухите треви и храсти, горими предмети и материали в сервитута на пътя. Задължавам юридическите и физическите лица, преминаващи покрай неожънати площи, да спазват правилата и нормите за пожарна безопасност и с действията си да не предизвикват възникването на пожари.

Кметът на община Стамболово Аднан Йълдъз възложи на кметовете на кметства и кметските наместници в общината да разгласят, разяснят и контролират спазването на изискванията на Наредба № 8121з– 968/10.12.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи. Те трябва да организират и проведат мероприятия за опазване на селскостопанското имущество от пожари по смисъла на чл. 8, ал. 1 и ал. 2 от Закона за опазване на селскостопанското имущество, както и да създадат организация за участие на населението в гасенето на пожари в посевите и да предприемат мерки за недопускане на пожари в сухи треви и стърнища.

Кметовете и кметските наместници се задължават да информират населението по подходящ начин при усложняване на пожарната обстановка и за предприетите превантивни мерки за недопускане на пожари. При възникване на пожари и нанасяне на щети в селскостопански обекти, горски територии и земеделски земи и продукция на територията на община Стамболово, те са задължени да подават информация до Общинска служба по земеделие.

Преди започване на жътвата земеделските производители да парцелират и осигуряват пожарозащитни ивици в земеделските земи, засети с житни култури; да разжънат, изнесат сламата и заорат ивица с ширина не по-малка от 6м; да организират и проведат обучение и инструктаж на всички механизатори и участници в кампанията по прибирането на реколтата; да организират наблюдение на посевите и селскостопанската техника, която остава на полето след работа; да осигурят обектите с необходимата противопожарна техника, съоръжения и средства за гасене. Те са длъжни да организират провеждането на инструктажи за пожаробезопасна работа на лицата, изпълняващи задълженията като физическа охрана и наблюдение на посевите, и участниците в жътвената кампания. Водачите на земеделска техника да познават и спазват правилата за пожарна безопасност. При забелязан горски или полски пожар незабавно да се уведомят органите на РСПБЗН – гр. Хасково на тел. 112.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на всички кметове на кметства и кметски наместници за сведение и изпълнение. Същата да се разгласи сред населението, като се постави на информационните табла в кметствата и в общината, както и да се публикува на официалния сайт на Община Стамболово.