ОбС в Минерални бани провежда своето 22-ро заседание днес

Двадесет и второто си редовно заседание провежда днес Общинския съвет в Минерални бани. То ще започне в 13,00 часа в заседателната зала на общината. В проекта за дневен ред са включени 8 докладни записки, каза председателят Мехмед Лятиф. По-важните от тях са определяне представител на община Минерални бани, който да участва в Областната комисия за изработване на Областната здравна карта. Такъв ще е необходим съответно и при изработването на Областната аптечна карта. Предстои да бъде приет отчетът за касово изпълнение на бюджета, сметките за средства от Европейския съюз, сметките за чужди средства и ГФО на община Минерални бани за 2021 г. Сред останалите докладни са регламентирано предоставяне за безвъзмездно общо водовземане на минерална вода и ползване на водни обекти на територията на община Минерални бани.