Община Мъглиж събира и извозва отпадъците на 5 села

В изпълнение на изискванията на чл. 24 от Закона за управление на отпадъците, Община Мъглиж е член на Консорциум „РСУО – Стара Загора”. По силата на сключения договор между Община Стара Загора, в качеството и на собственик на Регионално депо в землището на с. Ракитница и Консорциум „РСУО – Стара Загора”,

Регионалното депо в землището на с. Ракитница гарантира изпълнението на всички дейности, относно сепариране, компостиране и обезвреждане на твърдите битови отпадъци, генерирани от общините – членове на консорциума. Съгласно чл. 64 от ЗУО, за обезвреждане на отпадъците на депото се правят отчисления в размер и по ред, определени с Наредба № 7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци. Отчисленията за един тон депонирани отпадъци и се превеждат по банкова сметка за чужди средства на РИОСВ – Стара Загора. Услугите „Сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови отпадъци на Община Мъглиж до Претоварна станция Казанлък”, са възложени на „КОМУНАЛ СЕРВИЗ” ООД. Фирмата изпълнява услугата по установен график в гр. Мъглиж и селата: Ветрен, Дъбово, Зимница, Тулово, Шаново, Юлиево и Ягода. За останалите населени места – Борущица, Радунци, Яворовец, Сливито и Селце, сметосъбирането и сметоизвозването на ТБО се извършват от Община Мъглиж. Съгласно чл. 19, ал. 3, т. 3 от ЗУО, кметът на общината отговаря за почистването на уличните платна, площадите, алеите, парковете и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване. Освен битови отпадъци от домакинствата, отпадъци се генерират от обществените места, общинските пазари, както и от измиване и почистване на улици и площади. Отпадъците от обществените места също се извозват до ПС Казанлък и след това до регионалното депо. Съгласно чл. 24, ал. 1, т. 2 от Наредба № 7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци,  натрупаните средства от отчисленията се разходват от общините чрез техните бюджети за: закупуване на съдове за разделно събиране на отпадъците, транспортни средства и транспортно-подемна техника, обезпечаващи функционирането на общинските системи за управление на отпадъците.