Фотоволтаична централа от 30 мегавата ще строят край Мъглиж

Община Мъглиж взе решение за учредяване право на строеж на „Агроконсулт инвест” ЕООД за изграждане на фотоволтаична централа с индикативна инсталирана мощност 30 мегавата в поземлени имоти – частна общинска собственост, намиращи се в землището на град Мъглиж.

Фирмата е заявила, че ще ползва фотоволтаичната централа за срок от 30 години. Освен заплащене на цената на правото на строеж, дружеството предлага инвестиционна програма за подпомагане на развитието на Община Мъглиж в размер на 250 000 лева за изграждане на инфраструктурни обекти, които ще бъдат предоставени до месец септември 2026 г. Съгласно реда, определен в Закона за общинската собственост и действащата в Община Мъглиж Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост, учредяване право на строеж може да се извърши след Решение на Общински съвет, по пазарни цени, определени от лицензиран оценител. Пазарната оценка на срочното право на строеж върху описаните земеделски земи, за срок от 30 години, определена от лицензиран оценител на недвижими имоти Боряна Мънева, е 130 000 лева.