МРРБ прекрати договора за общ устройствен план на Царево

Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) прекрати по взаимно съгласие договора с фирмата, на която бе възложено изработването на проект за изменение на общия устройствен план (ОУП) на община Царево и на екологичната оценка към него. На фирмата са наложени неустойки, се казва в съобщението на МРРБ без да се посочва името на фирмата и в какъв размер да санкциите.

Основните причини за прекратяването на договора са огромното забавяне на изпълнението му, както и направените изменения в границите и площта на защитена зона „Ропотамо“ след възлагането на изработването на плана. Това налага работата по новия ОУП на община Царево да започне отначало, се казва в съобщението на МРРБ. Новият ОУП на Царево беше изработен от фирма „Форум Александрови“. Договорът с тях беше подписан през 2018 г. Две години по-късно планът беше готов, но предизвика редица критики заради предвиденото застрояване. Неправителствени организации се обявиха против него и беше възложена преработката му, но тя също предизвика негативна обществена реакция в началото на 2022 г. Така сега МРРБ ще започне разговори с общинаЦарево за обявяването на нова процедура по Закона за обществените поръчки за избор на фирма, която да направи измененията в общия устройствен план. Изменението на ОУП на община Царево е възложено от МРРБ в изпълнение на изискванията на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие. Проектът включва изработване и на доклади за Екологична оценка и за оценка на степента на въздействие върху защитените зони от „Натура 2000“, съгласно изискванията на законите за опазване на околната среда и за биологичното разнообразие. През 2020 г. са проведени консултации по доклада за екологичната оценка. Тогава МОСВ дава становище, че в проекта устройствените зони значително са увеличени и са предвидени за устройване територии, които не са били разгледани в доклада за оценка на степента на въздействие. През 2021 г. Министерският съвет приема изменения в списъците на защитените зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, с което променя и границите и площта на защитена зона „Ропотамо“. След решението от 2021 г. част от нея вече попада в териториалния обхват на община Царево. Това налага и допълване на оценката за степента на въздействие, която да мине нова оценка за качество от страна на МОСВ.