МИГ „Стамболово – Кърджали 54” кани за проектни предложения

“Местна инициативна група Стамболово – Кърджали 54”, кани желаещите да представят проектни предложения по процедура BG 06DNP001-19.215 на МИГ Стамболово-Кърджали 54 – подмярка 4.1.2. „Инвестиции в земеделски стопанства по тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“ от стратегията за ВОМР на „МИГ Стамболово-Кърджали 54“, като ОБЯВЯВА процедура на подбор на проектни предложения № BG 06DNP001-19.215.

Предоставяната по процедурата безвъзмездна финансова помощ трябва да допринесе за постигането на целите на Стратегията за ВОМР на СНЦ МИГ Стамболово – Кърджали 54. Подмярка 4.1.2. „Инвестиции в земеделски стопанства по тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“ от мярка 4Инвестиции в материални активи“ от ПРСР 2014-2020е в обхвата на основна цел 1.Конкурентоспособна икономика, базирана на местни ресурси, осигуряваща по високи доходи и заетост, Приоритет 1.Развитие на устойчиво земеделие (растениевъдство и животновъдство) и преработка, който адресира следните проблеми и нужди, съпътстващи земеделието и преработката на земеделска продукция на територията.

Преструктуриране на стопанствата към култури, отговарящи в по-голяма степен на местния агроекологичен потенциал – плодове, зеленчуци, етерично маслени и лекарствени билки, млечно животновъдство. Дава се възможност за закупуване на нова техника и технологии за модернизация на земеделските стопанства, като целта е повишаване на доходите в земеделието. Да се създаде възможност за преминаване на част от стопанствата от натурален към полупазарен и пазарен тип и слабо развито биологично земеделие. Кандидатите за подпомагане следва да са регистрирани земеделски производители в съответствие със Закона за подпомагане на земеделските производители. Минималния стандартен производствен обем на стопанството на кандидата следва да бъде между  6 000 и 7 999 евро. Кандидатите трябва да са получили минимум 33 % от общия доход за преходната година от земеделски дейности и производството на кандидатите по процедурата да е в секторите „плодове и зеленчуци“ и „етерично маслени и лекарствени култури“. Допустими са само кандидати със седалище за юридическото лице и постоянен адрес за физическите лица на територията на МИГ. Проектите на кандидати от населените места трябва да допринасят за развитието на населените места от община Стамболово.