Нова фотоволтаична централа ще изграждат в Стамболово

РИОСВ – Хасково реши да не се извършва екологична оценка за „Изработване на комплексен проект, включващ план за застрояване, план за регулация и инвестиционен проект за УПИ XII-249, кв. 22 и УПИ XIII-248, кв. 22 по плана на село Стамболово за изграждане на фотоволтаична централа с мощност 200 киловатчаса, при прилагането на който няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

Фотоволтаичната централа ще бъде изградена от Нигяр Шериф в село Жълти бряг с цел продажба на произведената електрическа енергия и ще бъде присъединена към електроразпределителната мрежа на „Електроразпределение Юг” ЕАД. Самите фотоволтаични панели ще бъдат монтирани наземно, върху метална конструкция, посредством специални профили за монтаж и крепежни елементи. Ще бъдат поставени 444 броя фотоволтаични панели с мощност 450 W. Генераторите на фотоволтаичната централа ще са разделени на 4 групи – свързани към четири мрежови трифазни инвертора с индивидуална трансформираща мощност от 50 kW. Инверторите ще се монтират на металната конструкция на фотоволтаичната централа. Електрическите връзки между фотоволтаичните панели и инверторите ще се осъществяват посредством соларни кабели и конектори. Настоящото решение на РИОСВ – Хасково обаче не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на ЗООС и други специални закони и подзаконови нормативни актове.