Своето 21-во заседание провежда ОбС в Минерални бани

Общинския съвет в Минерални бани провежда 21-то си редовно заседание от 14,00 часа на 18 април. В проекта за дневен ред са включени рекордните 34 докладни записки, каза председателят на Общинския съвет Мехмед Лятиф. Сред по-важните от тях са приемане на Общински план за младежта, приемане на Годишната програма за развитие на читалищната дейност и годишните финансови отчети на читалищата в община Минерални бани. Съветниците ще се произнесат за отпускане на еднократна финансова помощ на ученици от община Минерални бани за участието им в Национален конкурс за детска рисунка. Те ще разгледат и докладна записка относно Годишния отчет за състоянието на общинския дълг. Местните парламентаристи ще трябва да приемат и Бюджетната прогноза за 2023, 2024 и 2025 г., както и отчет за капиталовите разходи за 2021 г. Ще бъде разгледан и Разчет за финансиране на капиталовите разходи на община Минерални бани за 2022 г. Предстои и приемане на най-важния закон на община Минерални бани – Бюджет 2022. Сред останалите докладни са отпускане на еднократни финансови помощи за нуждаещи се жители на общината, преобразуване на общинска собственост от публична в частна такава и др.