Община Мъглиж ще ремонтира пътища по спечелен проект

Община Мъглиж сключи на 4 април т.г. договор с ДФ „Земеделие” за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по процедура чрез подбор на проектни предложения.

Наименованието на спечеления проект е „Рехабилитация и реконструкция на общинска пътна мрежа в община Мъглиж”. Проектът е на обща стойност 5 811 593 лева, от които Европейското финансиране е 4 939 854 лева, а националното – 871 739 лева. Проектът предвижда дейности по рехабилитация на общинските пътища Тулово – Змейово, Тулово – Мъглиж – Селце, Тулово – Юлиево – Дъбово, Ягода – Зимница – Люляк, Паничерево – Едрево и Ветрен – Сливито. Дейностите по проекта включват изпълнение на строително-монтажни работи, консултантски услуги, строителен надзор и проектиране и авторски надзор. Основните цели на проекта са подобряване на общинската пътна мрежа и постигане на устойчиво социално-икономическо развитие и заетост, подобряване на инфраструктурата и качеството на живот.