Община Мъглиж предоставя безлихвен заем за проект

Община Мъглиж предоставя временен безлихвен заем от бюджета на общината за изпълнение на проект „Интегрирани мерки за преодоляване на социлната изолация на маргинализирани общности на територията на община Мъглиж”.

Общинският съвет разреши със свое решение използването на бюджетни средства в размер до 310 000 лв. като временен безлихвен заем за извършване на плащания по проекта. Община Мъглиж е бенефициент по Договори, финансирани с европейски средства, при които се верифицират вече извършени разходи, т.е. тези разходи следва да бъдат първоначално извършени със средства на общината. Налице е забавяне на трансфери от страна на управляващи органи, поради което е необходимо общината да предостави общински средства като временен безлихвен заем за съответния проект.