Обсъдиха проектобюджета на община Чирпан

Проекта за бюджет представи кметът Ивайло Крачолов пред граждани, кметски наместници, директорите на двата музея, ръководители на общински звена и служители. Общественото обсъждане се проведе в голямата зала на общинска администрация.

Крачолов го нарече бюджет на неизвестността, не само заради постоянно растящата инфлация, но и заради липсата на сигурност и гаранция, че държавата ще компенсира подобаващо общините заради скъпите горива и ток. В момента за месечна фактура от 60 000 лв., държавата поема само 16 000 лв., а компенсацията трябва да е поне 60%, заяви Крачолов. В бюджета за улично осветление са заделени 300 000 лв. и ако няма реална компенсация, те ще стигнат до септември. Общият размер на приходи и разходи за 2022 г. е 27 302 806 лв. От тях за държавни дейности са 17,9 млн. лв. а за местни дейности – 9,4 млн. лв. С най-голям дял в общия бюджет са разходите във функция „Образование” – близо 14,3 млн. лв. или 52%. Крачолов очаква в края на 2022 г. бюджетът да надхвърли 30 млн. лв., тъй като се очакват да постъпят немалки суми по проекти на Общината към МИГ и от допълнителни средства за държавни дейности.

По отношение на приходната част Община Чирпан очаква да събере приходи от данъци в размер на 1,5 млн. лв. През 2022 г. от разпоредителни сделки-продажба на терени и отстъпено право на строеж за фотоволтаични системи, се очакват 2 075 962 лв. В същото време се предвижда и погасяване на 2 147 671 лв., ползван безлихвен заем от държавата, ползван за погасяване на задължения към ДФ „Земеделие“ по наложени финансови корекции – санкции на предишния кметски екип за водния проект в Зетьово, Гита и Свобода. През 2022 г. в бюджета са предвидени средства за:

Финансиране на неотложния здравен кабинет – 37 500 лв.

Субсидиране на линии от транспортната схема на Община Чирпан – 120 000 лв.

Субсидии за лицензираните спортни клубове – 73 000 лв.

Културен календар на Община Чирпан – 71 600 лв.

Спортен календар на Община Чирпан – 26 000 лв. Финансова помощ по Наредбата за стимулиране на деца и младежи с изявени дарби и финансова помощ по Програмата за насърчаване на раждаемостта и отглеждането на деца на територията на общината – 30 000 лв. Капиталовата програма на Община Чирпан за 2022 г. е 3,1 млн.лв. Предвижда се и довършване на преходните обекти от 2021 г., финансирани с постановление на МС от декември 2020 г. За пръв път от години се обръща по-голямо внимание на селата, заяви Крачолов, с проекти и ремонти на улици в тях, на три читалищни сгради и др. Планирано е до края на годината да заработи и кучешки приют за 60 кучета, чиято годишна издръжка ще струва 140 хил. лв. Срещите на кмета Крачолов за представяне на проекта на бюджета продължават.