Кметът Аднан Йълдъз покани Стамболово за обсъждане на бюджета

Кметът на Община Стамболово – Аднан Йълдъз и Председателят на ОбС Стамболово – Ербил Халим поканиха представители на бизнес средите, неправителствените организации, държавните институции, второстепенните разпоредители с бюджет и цялата общественост на публично обсъждане на бюджета на общината за 2022 година. То ще се състои от 10,00часа на 1 април 2021 година – петък, в голямата заседателна зала на община Стамболово.

Обсъждането се извършва на основание чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси и чл. 25, ал. 4от  Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности , за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Стамболово. Предстои представяне, обсъждане и приемане на бюджета за 2022 година, като чрез този годишен финансов план Община Стамболово реализира цели и приоритети, подобряващи условията на живот и публичните услуги на територията на общината. За нас, е важно бюджетът да се състави с Вашето участие и в тази връзка Ви каним на обсъждане на 01 април 2021 година – петък от 10.00 часа в голямата заседателна зала на община Стамболово. Очакваме Вашите предложения и препоръки до 31 Март 2022 година, до 10,00 часа в Центъра за административно обслужване (адрес: Общинска администрация Стамболово, п.код 6362, с. Стамболово, област Хасково) или на e-mail: kmet@stambolovo.bg. Те ще бъдат включени в протокола от публичното обсъждане, който ще бъде приложен като неразделна част от проекта на бюджет за 2022 година при внасянето му за разглеждане от Общински съвет. Вашите мнения, въпроси, препоръки и предложения са от изключителна важност. Разчитаме на Вашата активност и присъствие! Проектът на бюджета за 2022 г. е публикуван на официалната Интернет страница на община Стамболово.