Пречиствателна станция за отпадни води ще правят в Мъглиж

Довеждаща ВиК-инфраструктура и пречиствателна станция за отпадни води (ПСОВ) ще правят в Мъглиж, като прогнозната стойност на обекта е 5 538 795 лева, става ясно от обявление на общината в сайта за електронни обществени поръчки. За целта е изготвен и съгласуван инвестиционен проект за „Изграждане и реконструкция на ВиК мрежа и ПСОВ град Мъглиж, община Мъглиж”, подобект1: „Изграждане на ПСОВ и довеждаща инфраструктура“. Предвижда се изграждане на нова пречиствателна станция за отпадъчни води за 3012 еквивалент жители. Технологичната схема включва биологично пречистване с активни утайки, като пречистените отпадъчни води ще се заустват във водоприемник, определен като чувствителна зона. Станцията ще бъде съоръжена с оборудване за отстраняване на биогенни елементи. Избраната площадка за общата ПСОВ се намира в землището на село Тулово. Ще се изгради нов отвеждащ колектор от Мъглиж до площадката на ПСОВ. Предвидено е изпълнение на довеждащ колектор, чиято цел е да събере всички битови отпадъчни води от територията на град Мъглиж и да ги отведе до ПСОВ. Той започва от края гр. Мъглиж, върви южно от града, преминава под първокласен Път I-6, след което под стоманобетонов напоителен канал чрез хоризонтални сондажи. Тогава трасето променя посоката си на запад, докато достигне до асфалтовия път, който води до с.Тулово. Колекторът се движи през селото по ул. „Еделвайс“. Преди да достигне имота, предназначен за ПСОВ, преминава под р. Мъглижка чрез хоризонтален сондаж. Дължината на довеждащия водопровод е 521,77 метра, а на довеждащият път – 188 метра.