Община Първомай осъществява приемна грижа по проект

Приемна грижа по проекта ,,Приеми ме 2015″ ще се предоставя до края на 2022 година. Община Първомай продължава да изпълнява дейностите по проект „Приеми ме 2015″ по ОП ,,Развитие на човешките ресурси” в партньорство с Агенцията за социално подпомагане, която е бенефициент по проекта. Кметът на общината Николай Митков подписа Споразумение с АСП за удължаване на срока на проекта с една година – до 31.12.2022г. По този начин ще продължи предоставянето на услугата ,,Приемна грижа“ на местно ниво като алтернативна форма за отглеждане на деца в риск в семейна среда. Приемната грижа е отглеждане и възпитание в семейна среда на дете, настанено в приемно семейство или в семейство на близки и роднини. При прилагане мярката за закрила ,,настаняване в приемно семейство” се цели на първо място защита правата и интересите на детето и в случаите, когато това е в негов интерес, подкрепа на биологичното семейство и поддържане на връзки между родителите и детето, с цел бъдеща реинтеграция. Към момента в Община Първомай има утвърдени 27 професионални приемни семейства, в които се отглеждат 25 деца. В две от приемните семейства няма настанени деца. Екипът по приемна грижа, който отговаря за приемните семейства в Община Първомай, включва двама социални работника. Те се грижат за повишаване на качеството на услугата, като наблюдават и подкрепят утвърдените приемни семейства в процеса на полагане на грижи за детето, настанено при тях; провеждат индивидуални, групови консултации и супервизии на приемните семейства и предоставят подкрепящи услуги.