Над 400 украинци са настанени на територията на община Созопол

Над 400 украинци към момента са настанени на територията на Созопол, това съобщават от общинския кризисен щаб, който кметът Тихомир Янакиев сформира за координиране и контрол на организацията при осигуряване навременна и пълноценна помощ в подкрепа на бягащите от войната. Украинските граждани се помещават в хотели, къщи за гости и частни домове в гр. Созопол, гр. Черноморец и с. Равадиново, а това, от което имат най-голяма нужда е храна и детски дрехи. Няма изискване дрехите да са нови, а запазени и изпрани, а хранителните продукти – дълготрайни. Социалният патронаж и Детска млечна кухня към общинския комплекс за социални услуги и здравеопазване също предоставят храна на нуждаещите се деца и възрастни, като част от разходите се поемат от созополската църква, но финансовите средства не са достатъчни, коментират от кризисния щаб.

Редовно заседание провежда днес Общинския съвет в Мъглиж

Общинския съвет в Мъглиж провежда редовно заседание днес от 15,00 часа. В проекта за дневен ред са включени 17 докладни записки, информира председателят на местния парламент д-р Стефан Христов. Сред по-важните проекти за решения са приемане форма на управление за горските територии, собственост на Община Мъглиж и частично изменение на Общия устройствен план в землището на град Мъглиж. По предложение на кмета на общината д-р Душо Гавазов съветниците ще трябва да се произнесат за предоставяне на временен безлихвен заем от бюджета на общината за проект, финансиран с европейски средства. Друга важна докладна е свързана с учредяване на безвъзмездно право за ползване сграда в село Юлиево от НЧ „Просвета-1929”. Кметът д-р Гавазов ще поиска и използване на част от натрупаните средства от отчисленията по чл.64 от Закона за управление на отпадъците да бъдат изразходвани за закупуване на мобилна машина за дробене на дърва. Те ще се произнесат и относно кандидатстване на община Мъглиж с проект по подмярка 7л5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура” от СВОМР на Местна инициативна група „Мъглиж – Казанлък – Гурково”. Местните парламентаристи ще трябва да приемат и Общинска програма за закрила на детето за 2022 г.

Гости от турската община Маниса посетиха Минерални бани

Гости от община Маниса в Република Турция посетиха община Минерални бани. Кметът на Минерални бани Мюмюн Искендер посрещна четиричленната делегация, водена от г-н Ергюн Аксой – директор на дирекция в голяма община Маниса, Мустафа Пала – председател на Кооператив за развитие „Обасия”, археолога Алтан Тюре и Алтан Хафизисмаилоглу – председател на Сдружение „Балкански изселници” в Маниса.

Гостите представиха своята община, в която живеят много изселници от България и разговаряха за бъдещи възможности за сътрудничество. Минерални бани и Маниса имат много допирни точки и това са традициите в лозарството и винарството, мекия климат и археологическите паметници. Маниса е град в Западна Турция, в непосредствена близост до Измир. Той е административен център на вилает и дванадесети по големина град в Турция с население от 1 429 643 жители.

В края на срещата кметът Мюмюн Искендер и гостите от Маниса си размениха подаръци, представящи важни забележителности в двете общини.

Обсъдиха проектобюджета на община Чирпан

Проекта за бюджет представи кметът Ивайло Крачолов пред граждани, кметски наместници, директорите на двата музея, ръководители на общински звена и служители. Общественото обсъждане се проведе в голямата зала на общинска администрация.

Крачолов го нарече бюджет на неизвестността, не само заради постоянно растящата инфлация, но и заради липсата на сигурност и гаранция, че държавата ще компенсира подобаващо общините заради скъпите горива и ток. В момента за месечна фактура от 60 000 лв., държавата поема само 16 000 лв., а компенсацията трябва да е поне 60%, заяви Крачолов. В бюджета за улично осветление са заделени 300 000 лв. и ако няма реална компенсация, те ще стигнат до септември. Общият размер на приходи и разходи за 2022 г. е 27 302 806 лв. От тях за държавни дейности са 17,9 млн. лв. а за местни дейности – 9,4 млн. лв. С най-голям дял в общия бюджет са разходите във функция „Образование” – близо 14,3 млн. лв. или 52%. Крачолов очаква в края на 2022 г. бюджетът да надхвърли 30 млн. лв., тъй като се очакват да постъпят немалки суми по проекти на Общината към МИГ и от допълнителни средства за държавни дейности.

По отношение на приходната част Община Чирпан очаква да събере приходи от данъци в размер на 1,5 млн. лв. През 2022 г. от разпоредителни сделки-продажба на терени и отстъпено право на строеж за фотоволтаични системи, се очакват 2 075 962 лв. В същото време се предвижда и погасяване на 2 147 671 лв., ползван безлихвен заем от държавата, ползван за погасяване на задължения към ДФ „Земеделие“ по наложени финансови корекции – санкции на предишния кметски екип за водния проект в Зетьово, Гита и Свобода. През 2022 г. в бюджета са предвидени средства за:

Финансиране на неотложния здравен кабинет – 37 500 лв.

Субсидиране на линии от транспортната схема на Община Чирпан – 120 000 лв.

Субсидии за лицензираните спортни клубове – 73 000 лв.

Културен календар на Община Чирпан – 71 600 лв.

Спортен календар на Община Чирпан – 26 000 лв. Финансова помощ по Наредбата за стимулиране на деца и младежи с изявени дарби и финансова помощ по Програмата за насърчаване на раждаемостта и отглеждането на деца на територията на общината – 30 000 лв. Капиталовата програма на Община Чирпан за 2022 г. е 3,1 млн.лв. Предвижда се и довършване на преходните обекти от 2021 г., финансирани с постановление на МС от декември 2020 г. За пръв път от години се обръща по-голямо внимание на селата, заяви Крачолов, с проекти и ремонти на улици в тях, на три читалищни сгради и др. Планирано е до края на годината да заработи и кучешки приют за 60 кучета, чиято годишна издръжка ще струва 140 хил. лв. Срещите на кмета Крачолов за представяне на проекта на бюджета продължават.

Община Стамболово участва в проект по Норвежкия механизъм

Община Стамболово е партньор по проект „Въвеждане на мерки за адаптация към променящият се климат в общините Гълъбово, Горна Оряховица и Стамболово“ , договор № Д-33-57 от 06.12.2021 г. Проектът се финансира чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г., като се изпълнява в партньорство с общините Гълъбово, Горна Оряховица и Утгард АС, Норвегия. Обща стойност на проекта: 375 497,02 евро или 734 408,34 лева.

Община Стамболово участва във встъпителна пресконференция по проекта, на която присъстваха представители от трите общини Гълъбово, Горна Оряховица и Стамболово, и представители от Норвежкия партньор Утгард АС. Разпределени бяха задачите между партньорите при изпълнението на проекта, коментирани бяха дейностите, както и времевия график за тяхното изпълнение. Проектът предвижда подобряване на компетентността на общинските служители в областта на планиране на мерки за смекчаване и адаптиране към климатичните промени, подобряване на уменията и експертизата на местно ниво, с цел да преразгледат и оценят ефективността на техните стратегически планове и мерки, които вече са предприети, както и да улеснят усилията им за идентифициране на пропуските по отношение на действията за смекчаване и адаптация към климатичните промени, вкл. за редуциране на емисиите на парникови газове и действия при екстремни климатични събития. Разработване и прилагане на мерки за смекчаване и адаптация към климатичните промени в областта на енергетиката. Разпространяване на добри практики на държавите донори в областта на адаптация към изменението на климата и изграждане на ефективни партньорства със страните донори, са друга част от предстоящото обучение. Продължителност на проекта е 24 месеца, – от 06.12.2021 г. до 06.12.2023 г.