„БКС – Мъглиж” ще се грижи за поддържане чистотата в Мъглиж

С решение на Общинския съвет в Мъглиж бе създадено Общинско предприятие „БКС – Мъглиж”. Предметът му на дейност е поддържане чистотата на териториите за обществено ползване, включително зимно поддържане, снегопочистване и опесъчаване. Служителите му ще събират и транспортират битови отпадъци, ще подпомагат и дейностите по организацията и провеждането на общински мероприятия. „БКС – Мъглиж” ще извършва и възмездни услуги за транспортиране на твърди битови отпадъци, строителни и биоразградими отпадъци като листа, клони и земна маса. Услугите ще се извършват по приет от Общинския съвет в Мъглиж ценоразпис. Предприятието ще разполага с 11 души персонал, но при необходимост, свързана с поддържане на териториите за обществено ползване директорът му ще може да наема за не повече от 6 месеца до 10 души сезонни работници. Директорът му ще се назначава със заповед на кмета на община Мъглиж.